Prospectus

nl en

Transatlantic Ties from Truman to Trump

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de ontwikkeling van de na-oorlogse betrekkingen tussen de Verenigde Staten en West Europa vanuit diplomatiek, cultureel, politiek, economisch en militair-strategisch perspectief. In het verlengde van het kerncollege ‘global connections’ zal hierbij ondermeer aandacht worden geschonken aan de wijze waarop de transatlantische circulatie van mensen, goederen en ideeën heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een na-oorlogse ‘Atlantische Gemeenschap’ en zal er worden stilgestaan bij de vraag hoe deze ontwikkelingen zich verhielden tot grotere vraagstukken van Amerikanisering en globalisering.
De Verenigde Staten kwamen uit de Tweede Wereldoorlog als de sterkste macht in de wereld – slechts uitgedaagd door de Sovjet Unie. In de context van de oplopende spanningen tussen oost en west, die uitmondden in de Koude Oorlog, vond er een sterke intensivering van de relaties tussen de Verenigde Staten en West-Europa plaats. De na-oorlogse transatlantische samenwerking kreeg bijvoorbeeld vorm via het Marshall Plan, de oprichting van de NAVO en de OEES (nu de OESO), maar ook door culturele en intellectuele uitwisselingen. In sommige kringen werd enthousiast gesproken over de totstandkoming van een ‘Atlantische Gemeenschap’, terwijl meer kritische commentatoren deze ontwikkelingen liever bekeken vanuit het perspectief van Amerikaans politiek, economisch en cultureel imperialisme. De ontwikkeling van de Europees-Amerikaanse relatie ging dan ook gepaard met ups en downs waarbij het Atlantische bondgenootdschap werd geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen die soms tot flinke spanningen leidden.
Door de na-oorlogse transatlantische betrekkingen aan de hand van een divers palet aan bronnen en perspectieven te bestuderen, stelt deze curus studenten niet alleen in staat om zich in uiteenlopende historiografische debatten te verdiepen, maar biedt het ook handvaten om actuele transatlantische themas – denk bijvoorbeeld aan het debat over de NAVO-bijdrage van Europese landen of de transatlantische handelsoorlog – in een bredere historische context te plaatsen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) is bekend met de voornaamste ontwikkelingen in de na-oorlogse transatlantische betrekkingen op diplomatiek, cultureel, politiek, economisch en militair-strategisch gebied.

 • 9) is bekend met relevante historiografische debatten omtrent de thematiek van het college en kan het eigen onderzoek daar ook in plaasten.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Litertuur en bijbehorende opdrachten ter voorbereiding van het college: 90 uur.

 • Onderzoek (incl. het schrijven van het werkstuk en het houden van een referaat): 162.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk ((5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 7, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1,5 -9

 • Opdrachten (webpostings en opdrachten ter voorbereiding van het werkstuk)
  getoetste leerdoelen: 1-2, 6-8

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema;

 • deadlines opdrachten en werkstuk;

 • tussentijdse opdrachten;

 • algemene cursuscommunicatie.

Literatuur

 • Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945: From ‘Empire by Invitation’ to Transatlantic Drift (Oxford, 2003).

 • Overige literatuur zal nader bekend gemaakt worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.L. de Vries

Opmerkingen

geen