Prospectus

nl en

History of European Expansion in Global Context

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen eisen

Beschrijving

Dit college biedt een Nederlands venster op de recente wereldgeschiedenis (1500 tot heden) over het algemeen en die van de Europese expansie in Afrika, Azië en Amerika in het bijzonder. Tijdens de colleges zal steeds de Nederlandse casus het uitgangspunt vormen voor een beter begrip van veel bredere, mondiale processen van imperialisme en kolonialisme. Zo zullen vergelijkingen met andere expansieprocessen worden gemaakt, zowel vanuit Europa (Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en Rusland) als daarbuiten (Japan, China, Amerika). Ook zal een serieuze poging worden ondernomen om de Nederlandse expansie vanuit de almaar weer andere en veranderende dynamiek van de overzeese gebieden te verstaan. Hierdoor ontstaat niet alleen een uniek Nederlands blikveld op allerlei regionale ontwikkelingen, maar wordt ook de Nederlandse expansie opgenomen in de geschiedenis van Afrika, Azië en Amerika. Ook zal nadrukkelijk worden gekeken naar de manier waarop de overzeese expansie terugsloeg op de eigen samenleving en stellen we ons de vraag in hoeverre Nederland eigenlijk veranderde dankzij de intensieve wisselwerking met de overzeese gebieden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 • 4) De student krijgt een breed overzicht van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse expansie in vergelijkend mondiaal perspectief.

 • 5) Kennismaking met de historische methode toegepast op de geschiedenis van de Europese expansie.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 12 uur

 • Bestuderen Literatuur: 100 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen – 5 open essayvragen)

 • Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen – 5 open essayvragen)

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • communicatie met studenten over lopende zaken

Literatuur

Handboek:

 • Piet Emmer en Jos Gommans, Rijk aan de rand van de wereld: Geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam: Bert Bakker, 2012).

Openingscollege:

 • Jos Gommans, “Continuity and Change in the Indian Ocean Basin, 1400-1800”, in Jerry H. Bentley, Merry E. Wiesner-Hanks and Sanjay Subrahmanyam (eds), The Cambridge History of the World, Vol. 6, Part 1: The Construction of a Global World, 1400-1800 CE (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), pp. 182-210.

Overige Literatuur:

 • Michiel van Groesen, “Dutch Global Trade”, in: Cambridge Companion to the Dutch Golden Age, eds. Helmer Helmers & Geert H. Janssen (Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming).

 • Benjamin Schmidt, Inventing Exoticism: Geography, Globalism and Europe’s Early Modern World (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015), pp. 1-23.

 • Heather Streets Salter and Trevor R. Getz, Empires and Colonies in the Modern World: A Global Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2015).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

geen