Prospectus

nl en

Protest politics and social movements in Europe, 1968-2001

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Protestbewegingen en –acties spelen een centrale rol in de naoorlogse geschiedenis en hebben de maatschappij diepgaand beïnvloed. Naast spectaculaire voorbeelden als Provo en Dolle Mina, hebben ook ‘gevestigde’ NGOs als Greenpeace hun wortels in sociale bewegingen.

Protestbewegingen zijn een ‘democratische paradox’: aan de ene kant worden zij gezien als essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie, maar aan de andere kant stellen zij telkens de legitimiteit van parlementaire (en dus democratisch tot stand gekomen) besluiten ter discussie. Daarmee testen zij de grenzen van de uitvoerende macht.

In sommige gevallen worden specifieke besluiten aangevochten (de aanleg van wegen, de plaatsing van kernraketten), maar evenzovaak wordt het democatisch bestel als geheel ter discussie gesteld: door groepen die ofwel claimen veel democratischer te zijn (Provo’s, krakers), danwel de ‘echte’ meerderheid van de bevolking te vertegenwoordigen (vredesbeweging).

In dit college staan de acties van protestbewegingen centraal, evanals hun interactie met de overheid. Bewegingen stellen eisen en onderhandelen met de overheid, en dat proces beïnvloedt beide spelers. De analyse hiervan toont niet alleen de grenzen van de uitvoerende macht, maar ook van de bewegingen zelf, en laat zien hoe beiden daarop reageren.

Voor dit college doen de studenten zelfstandig onderzoek naar een zelfgekozen protestbeweging, presenteren hun project aan de groep en schrijven daarover een paper.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft een globaal overzicht verkregen van zowel de geschiedenis als de belangrijkste literatuur over na-oorlogse protestbewegingen, en centrale concepten en begrippen waarmee sociale bewegingen bestudeert kunnen worden

 • 9) heeft inzicht verworven in de verschillende strategieën die na-oorlogse protestbewegingen hanteerden in hun interactie met nationale overheden.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Maken opdracht(en) : 24 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 192 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 8-9

 • Opdracht 1 Voor college 2 en 3 leveren studenten een voorlopig onderwerp aan
  getoetste leerdoelen: 2, 4, 8-9

 • Opdracht 2 Voor college 4 en 5 leveren studenten korte literatuurbesprekingen in van zelf geselecteerde literatuur over hun onderwerp
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Opdracht 3 Voor college 6 leveren studenten een eerste versie in van hun inleiding, inclusief vraagstelling en literatuurbespreking voor peer-review in groepen
  getoetste leerdoelen:1, 2-4, 8-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie en opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

Literatuur

Voor het eerste college lezen de studenten:

 • Mary Kaldor, ‘Social Movements, NGOs, and Networks’ in Global Activism Reader (2011), 3-24

 • de inleiding en het eerste hoofdstuk uit S. Tarrow, Power in Movement (1998), 1-27 (online in de UB catalogus)

Verdere literatuur wordt op het eerste college geïntroduceerd.Alle teksten worden klaargelegd op de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. B.S. van der Steen

Opmerkingen

geen