Prospectus

nl en

Streetpolitics, 1880-1940

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Politieke geschiedenis hield zich lange tijd vooral bezig met wat zich afspeelde in de ’corridors of power’. Staatslieden en partijleiders, ideologische stelstels en politieke strategiën, electorale verschuivingen en parlementaire regelgeving stonden daarin centraal. In dit college onderzoeken we de geschiedenis van het verschijnsel politiek vanuit een radicaal ander perspectief en wel ‘van onderop’. Daartoe richten we de blik op een politiek toneel dat zich ver van parlement en partijkantoor bevindt: de straat.
Wat bewoog de mensen die zich in de jaren 1880-1940 op straat begaven om hun politieke overtuiging kenbaar te maken of hun politieke eisen kracht bij te zetten? Op welke verschillende manieren werd de openbare ruimte tot een politiek theater gemaakt? Hoe verliep de (her)introductie van nieuwe en oude vormen van straatpolitiek als demostraties, meetings, grafitti, rellen? Welke rol speelden buitenlandse voorbeelden in de geschiedenis van de Nederlandse politiek van de straat?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis opgedaan van de mogelijkheden en beperkingen van een culturele benadering van politieke geschiedenis

 • 9) heeft kennis opgedaan van het verschijnsel political transfer en de consequenties voor onderzoek naar politieke geschiedenis

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Maken opdracht(en) : 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 156

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5

 • Opdracht 1 gezamenlijke opdracht
  getoetste leerdoelen: 1, 8-9

 • Opdracht 2 formuleren vraagstelling eindwerkstuk
  getoetste leerdoelen: 4, 8-9

 • Opdracht 3 kritisch overzicht relevante literatuur
  getoetste leerdoelen: 4, 8-9

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • literatuur

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. Dennis Bos

Opmerkingen

geen