Prospectus

nl en

The Spanish Empire in the Sixteenth Century

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Spanje was het eerste Europese land dat een enorm wereldrijk wist op te bouwen, voornamelijk in Amerika. Wat zochten deze Europeanen in Amerika? Welke conflicten werden er uitgevochten? Hoe probeerde men dit rijk vanuit Spanje te bestuderen? In dit college bekijken we het Spaanse wereldrijk vanuit het moederland met aandacht voor alle bij Amerika betrokken groepen en personen. Welke invloed had Amerika op Spanje en op de Spanjaarden? Zijn de Spanjaarden slapend rijk geworden of heeft het hun eigen maatschappij eerder ontregeld? We doen onderzoek naar drie fasen (de eerste ontmoetingen, de bloedige veroveringen en de uitbouw van de bestuurlijke organisatie) die samen de gehele zestiende eeuw beslaan.

De studenten maken voor hun eigen onderzoek voornamelijk gebruik van secundaire literatuur in de moderne talen, maar er worden ook een aantal korte primaire bronnen (in vertaling) op college besproken. De deelnemers kunnen bij het maken van hun werkstuk gebruik maken van (vertalingen van) reisverslagen en kronieken, maar dit is optioneel.

Dit werkcollege is gekoppeld aan het KC-college Global connections.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;
  en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Krijgt inzicht in de ontwikkelingen van het bestuur van het Spaanse wereldrijk in de zestiende eeuw:

 • 9) Maakt kennis met enkele korte uitgegeven Spaanse bronnen in Engelse vertaling:

 • 10) Verwerft inzicht in de internationale politieke verhoudingen en in de relatie tussen kerk en staat in de zestiende eeuw.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen werkcollege: 26 uur

 • Voorbereiding colleges en bestuderen algemene literatuur: 60 uur

 • Eigen onderzoek en werkstuk: 150 uur

 • Mondelinge presentatie: 18 uur

 • Opdrachten voor colleges: 26 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Opdracht 1 bespreking secundaire literatuur (groepjes van twee)
  getoetste leerdoelen: 1, 5-10

 • Opdracht 2 bespreking primaire bronnen
  getoetste leerdoelen: 1, 5-10

 • Opdracht 3 opzet werkstuk
  getoetste leerdoelen: 1, 5-10

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Opdracht 1: 6,66 %

 • Opdracht 2: 6,66 %

 • Opdracht 3: 6,66 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • informatieverstrekking

Literatuur

 • Henry Kamen, Empire. How Spain became a world power 1492-1763 (HarperCollins, Perennial, New York 2004). ISBN: 0-06-019476-6.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. R.P. Fagel

Opmerkingen

Niet van toepassing