Prospectus

nl en

Conservatives in the Dutch parliament, 1796-2002

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Sinds het begin van deze eeuw lijkt het conservatisme weer helemaal terug in de Nederlandse politiek. Maar wat bedoelen we eigenlijk wanneer over conservatief spreken? Letterlijk betekent conservatief ‘behoudend’. Maar wat moet precies behouden blijven en waarom? Wanneer je het gedachtegoed van conservatieve politici en denkers in een historisch perspectief plaatst, blijkt dat op de vraag in verschillende tijden verschillende antwoorden te zijn gegeven. Vandaar ook dat de titel van dit werkcollege luidt: De veranderlijkheid van behoudzucht. Conservatisme in de Nederlandse poltiek, 1796-2002

In dit college onderzoeken studenten aan de hand van literatuuronderzoek en historische casestudies wat er in verschillende perioden van de Nederlandse politieke geschiedenis onder ‘conservatief’ verstaan werd. Door deze cases vervolgens gezamenlijk in de werkcolleges te bespreken, krijgen de studenten inzicht in de ontwikkeling van conservatisme over een periode van meer dan tweehonderd jaar en zijn zij aan het einde van reeks in staat te reflecteren op de aard van het Nederlands conservatisme. Is er door de eeuwen sprake van een conservatieve traditie? Of domineren toch vooral de verschillen? En wat zegt dit over de verhoudingen tussen links en rechts in de politiek?

Het college is gekoppeld aan het kerncollege Grenzen van de Macht. Dit houdt in dat de behandelde stof in de bijeenkomsten nadrukkelijk in het bredere kader wordt geplaatst van politieke legitimiteit en de ontwikkelingen in het denken over politieke representatie.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis opgedaan over de grondslagen van het conservatisme in verschillende perioden van de Nederlandse geschiedenis.

 • 9) kan de veranderende aard van het conservatisme in Nederland verbinden aan de politiek-culturele en staatsrechtelijke ontwikkelingen in Nederland in de lange negentiende en twintigste eeuw.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 30 uur

 • Voorbereiden college: 80 uur

 • Maken opdracht(en) : 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 140 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 20 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Groepsopdracht: debatopdracht
  getoetste leerdoelen: 1

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Groepsopdracht: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • online bespreking van de collegestof

Literatuur

De literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt en beschikbaar gesteld via de UB en Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. D.E.J. Smit

Opmerkingen

geen