Prospectus

nl en

Religion, Trade and the Construction of Empire, 1415-1776

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

Handel was een van de belangrijkste economische sectoren in de vroegmoderne tijd. Kooplieden hoorden tot de meest dynamische groepen in vroegmoderne samenlevingen, in Europa, Afrika, Azië en Amerika. Terwijl traditionele historiografie kooplieden meestal beschouwt als een economisch succesvolle en sociaal invloedrijke, homogene groep, waren zij in de praktijk vaak verdeeld. Dat kwam door onderlinge concurrentie op handelsroutes en markten, maar ook door verschillen in culturele en religieuze achtergronden. Ook verschilden zij in de manier waarop handel werd gedreven (merchant culture). Deze verschillen leidden regelmatig tot conflicten, die beslecht konden worden in de markten zelf, binnen sommige gemeenschappen, of in rechtbanken.

Dit seminar gaat over de inhoud van de onderlinge relaties en conflicten tussen kooplieden van verschillende culturele achtergronden en hun invloed op de ontwikkeling van wereldrijken. Wij staan stil bij de ontwikkeling van specifiek handelsculturen wereldwijd en de impact van een dergelijke ontwikkeling voor kooplieden, cross-culturele relaties en vooral ontwikkeling van sterk koloniale relaties tussen Europa en de rest van de wereld. Onze aandacht richt zich op kooplieden als persoon, maar ook als deelnemer aan een gezin, een familie, een compagnie, en als onderdaan van een staat/koning. Wij maken gebruik van verschillende archieven gerelateerd aan cross-culturele handel. Zo biedt dit vak inzicht in de commerciële praktijken van Europese, Afrikaanse, Aziatische en ‘Amerikaanse’ kooplieden wereldwijd.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) leert ‘Religie’ als culturele kenmerk in een economische en sociale context te plaatsen voor de vroegmoderne tijd (met hulp van interdisciplinaire literatuur)

 • 10) leert te conceptualiseren de relatie tussen religie en handel en te begrijpen de relatie tussen deze concepten en het vormen van sociale en economische relaties in Europa (vooral in Nederland) en in de overzeesgebieden

 • 11) conceptualiseert het idee van commerciële conflict en leert gebruik te maken van bronnen over commerciële conflicten om sociale en economische verhoudingen in een bepaalde context te weergeven

 • 12) Werkt aan de ontwikkeling van een analystische blue print waarin de role van minderheden, ‘buitenstanders’, tolerantie, conflict, westerse-niet westerse, diasporas en wereldrijken zich uitmonden in het begrip ‘merchant culture(s)’

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college:

 • Voorbereiden college:

 • Maken opdracht(en) :

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur):

Toetsing

toetsing

 • Werkstuk ( tussen 6000 en 7000 woorden, exclusief voetnoten, bibliografie)
  getoetste leerdoelen, 1-8 De werkstuk word beoordeeld op de volgende onderwerpen:
  o Design van het onderzoek
  o Identificeren, vinden en gebruiken van relevante literatuur en een beperkt corpus van primaire bronnen
  o Selecteren, organiseren en gebruiken verschillende soorten informatie
  o Plaatsen van een vraagstelling en analyse in een historische debat
  o Formuleren een logisch en goed onderbouwd argument en schrijven van een goed beargumenteerde conclusie
  o Schrijven van een werkstuk gericht op het oplossen van een specifiek problematiek en presenteren eigen werk voor de groep zoals geleerd in de kader van Themacolleges
  o Gebruik van een realistische werk rooster

 • Presentatie
  getoetste leerdoelen: 4-12
  De presentatie word beoordeeld op de volgende onderwerpen (leerdoelen 4 t/12):
  o Reflectie op primaire bronnen waarop secondaire literatuur op gebaseerd is
  o Selectie van primaire bronnen en literatuur voor eigen onderzoek
  o Analyse van primaire bronnen binnen een bepaald historisch context

 • Feedback Sessie/Mini Conferentie
  getoetste leerdoelen: 1-12
  De feedback sessie/mini conferentie word beoordeeld op de volgende onderwerpen (leerdoelen 1/12):
  o Het geven en ontvangen van feedback
  o Vermogen voor kritische inzicht in eigen werk en werk van anderen
  o Vermogen om positief en constructief advies te formuleren in groepsverband
  o Vermogen om kritiek te verwerken ter verbetering van eigen werk

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Presentatie: 15%

 • Feedback Sessie/Mini Conferentie: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

Literatuur

Francesca Trivellato, Leor Halevi and Catia Antunes (eds.), Religion and Trade in World History, 1000-1900, New York: Oxford University Press, 2014

Specifiek literatuur voor elk week wordt 6 weken voor het begin van het semester op Blackboard vermeld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. C. (Catia) A. P. Antunes

Opmerkingen

geen