Prospectus

nl en

The Plague and the City in Premodernity

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Pestepidemieën hebben bevolkingsgroepen in Europa, Afrika, en Azië meermaals getroffen. De Zwarte Dood, de epidemie die Europa vanaf 1346 trof, is zeker geen unicum. Op basis van eerdere ervaringen en en toenmalige wetenschappelijek theorieën, namen stedelingen, stadsbesturen, geleerden en heersers dan ook allerlei maatregelen tegen nieuw oplaaiende pestepidemieën. Dit deden ze onder andere door de bewegingsvrijheid tijdelijk te beperken, maar ook door pogingen de fysieke weerstand van inwoners te verhogen. In dit college gaan we de scala aan responsen op pestepidemieën in de stedelijke sfeer, in en buiten Europa, onderzoeken en vergelijken. In hoeverre was er sprake van gedeelde kennis? Hoe gebruikte men de stedelijke ruimte om ziekteverspreding tegen te gaan? Speciale aandacht gaat uit naar de rol van de autoriteiten in het opleggen van maatregelen die de bewegingsruimte van verschillende groepen mensen en producten tijdelijk beperkten, de reacties van diverse sociaal-economische groepen zelf, en ideeën in de religieuze sfeer.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft globale kennis van de geschiedenis van epidemieën van oudheid tot de vroegmoderne periode.

 • 9) verkrijgt inzicht in de belangrijkste sociale, culturele, religieuze en politieke responsen op epidemieën in een globale context.

 • 10) oefent in het opzetten, documenteren en uitvoeren van eigen historisch onderzoek naar een relevant onderwerp dat vooral gebaseerd zal zijn op secundaire literatuur, alsmede in het (mondeling en schriftelijk) rapporteren hierover.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • bijwonen college: 24 uur (12 × 2 uur)

 • inleidende lectuur: 55 uur (ca. 400 pp.)

 • literatuuronderzoek, met schriftelijke rapportage: 40 uur

 • voorbereiding mondelinge presentatie (tevens inlezen en opzet eindwerkstuk): 75 uur

 • uitwerken en schrijven eindwerkstuk: 86 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 7-8

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 7-8

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 8

 • Opdracht 1 (Literatuurrapport)
  getoetste leerdoelen: 6, 9

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 20 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • beschikbaar stellen van studiematerialen

 • inleveren opdrachten

Literatuur

Vooraf aan te schaffen:

 • Lukas Engelmann, John Henderson, Christos Lynteris (red.), Plague and the City (Abingdon, 2018)

Overige literatuur wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. C.V. Weeda

Opmerkingen

geen