Prospectus

nl en

Nassaus in the Netherlands. Dynastic Culture in the Early Modern Period

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Sinds het huwelijk tussen Engelbert van Nassau en Johanna van Polanen in 1403, is het huis van Nassau bijna niet weg te denken geweest uit het politieke leven in de Nederlanden. Zeker in de vroegmoderne tijd lukte het deze oorspronkelijk Duitse familie, en met name de prinsen van Oranje-Nassau, om politieke macht in de Republiek der Verenigde Provincies te verwerven en uit te breiden.

Vanuit modern perspectief zijn vorstelijke dynastieëm lange tijd benaderd als een achterhaald en passief slachtoffer van de vooruitgang. Maar in dit college bespreken we juist de dynastieke strategieën die de familie Nassau zelf actief inzette om de eigen positie voor de langere termijn veilig te stellen. Om dit te doen richten we ons op de persoon van de vorst/in, en daaromheen ten eerste de familie, ten tweede het prinselijk hof en ten derde de politieke cultuur van de Republiek.

Dit college is gekoppeld aan het kerncollege Global Connections. We bestuderen de Nassaus bewust niet als een uitsluitend Nederlandse familie maar plaatsen hun activiteiten in een breder, transnationaal kader dat recht doet aan de verbondenheid tussen de Nederlandse en Duitse takken van de dynastie.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis opgedaan van de dynastieke politiek en cultuur van het huis van Oranje-Nassau in de vroegmoderne Nederlanden.

 • 9) kan de casus van het huis van Oranje-Nassau inkaderen in de historiografie over vorstelijke macht in vroegmodern Europa.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 30 uur

 • Voorbereiden college: 80 uur

 • Maken opdracht(en) : 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 140 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 20 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Groepsopdracht: debat
  getoetste leerdoelen: 1

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Groepsopdracht: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • online bespreking van de collegestof

Literatuur

De literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt en beschikbaar gesteld via de UB en Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. J.A. (Jasper) van der Steen

Opmerkingen

geen