Prospectus

nl en

Empires in Asia 1200-1800

Course
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing:

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een vergelijkend en verbindend historisch overzicht van de grote “post-nomadische” imperia rondom Centraal Azië. Na een inleiding over het fenomeen Imperium en de Turks-Mongoolse expansie trekken we via Manchu China via Moscovitisch Rusland naar de grote islamitische rijken van de Osmanen in het Midden Oosten, de Safavieden in Iran en de Mughals in India. Twee vragen staan tijdens dit college centraal. (1) Hoe borduurden deze rijken voort op de Turko-Mongoolse erfenis van de grote veroveraar Chinggis Khan? (2) Hoe waren deze rijken in staat om ondanks grote interne diversiteit toch politieke cohesie te genereren? Uitgangspunt voor het college vormt het idee van de Arabische historicus Ibn Khaldun (1332-1406) die poneerde dat imperia beginnen met een verovering door een krachtige nomadisch krijgerbende. Het is echter onvermijdelijk dat na verloop van tijd de cohesie van de bende wordt aangetast als gevolg van aanpassingen aan de nieuwe sedentaire omstandigheden. Dit roept de vraag op hoe (semi-)nomadische veroveraars hun rijken toch door middel van zwaard en pen bij elkaar wisten te houden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) De student krijgt vergelijkend en verbindend inzicht in de geschiedenis van de grote Aziatische rijken in de periode 1200-1800.

 • 5) De student krijgt inzicht in de verschillende perspectieven en methoden van de Area Studies op het gebied van deze rijken.

 • 6) De student krijgt inzicht in de historische rol van Centraal Azië (Mongolen, Turken, Jurchen) in de geschiedenis van de omliggende rijken.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 12 x 2 = 24 uur

 • Huiswerkopdracht: 16 uur

 • Bestuderen literatuur/tentamens: 100 uur

Toetsing

Toetsing

 • Huiswerkopdracht
  getoetste leerdoelen: 1-6
  Tijdens het eerste deel van het college wordt gewerkt aan een huiswerkopdracht. De opdracht bestaat uit een essay van ca 1000 woorden waarbij stelling moet worden genomen over de vraag of, en in hoeverre (a) the theorie van Ibn Khaldun en (b) het concept van de krijgersbende (warband) geschikt zijn als analytisch instrumentarium voor premoderne imperia in Azië.

 • Schriftelijk tentamen
  getoetste leerdoelen: 1-6
  Het schriftelijk tentamen bestaat uit 5 essay-vragen over collegestof en literatuur (ca. 700 pp). De beantwoording van iedere vraag vergt ca 300-400 woorden (ca 1 geschreven vel). Meer dan op feiten en gebeurtenissen wordt de nadruk gelegd op ontwikkelingen, verbanden en vergelijkingen.

Weging

 • Huiswerkopdracht: 25 %

 • Schriftelijk tentamen: 75 %

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt dat beide onderdelen voldoende moeten zijn.

Herkansing

Beide onderdelen kunnen herkanst worden.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Informatie over cursus

 • Powerpoints colleges bij cursus

Literatuur

Handboeken:

 • Stephen Howe, Empires: A Very Short Introduction (Oxford UP, 2002)

 • Morris Rossabi, The Mongols: A Very Short Introduction (Oxford UP, 2012)

Verder per college-thema (te downloaden via UB):

College over Manchus:

 • Gertraude Roth Li, “State Building before 1644”, in Willard J. Peterson (ed.), The Cambridge History of China Volume 9, Part 1: The Ch'ing Empire to 1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 9-72.

College over Moscovië:

 • (a) Charles J. Halperin, “Russia in the Mongol Empire in comparative perspective”, Harvard Journal of Asiatic Studies 43/1 (1983), pp. 239-261;

 • (b) Edward L. Keenan, “Muscovite Political folkways’, The Russian Review 45/2 (1986), pp. 115-181.

College over Safavieden:

 • Sholeh A. Quinn, “Iran under Safavid Rule”, in D.O. Morgan and A. Reid (eds), The New Cambridge History of Islam, vol. 3: The Eastern Islamic World, Eleventh to Eighteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 201-238.

College over Mughals:

 • Stephen Dale, “India under Mughal Rule”, in D.O. Morgan and A. Reid (eds), The New Cambridge History of Islam, vol. 3: The Eastern Islamic World, Eleventh to Eighteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 266-314.

Voor essay-opdracht:

 • Joo-Yup Lee, Qazaqlïq, or Ambitious Brigandage, and the Formation of the Qazaqs: State and Identity in Post-Mongol Central Eurasia (Leiden: E.J. Brill, 2017) online via UB

 • Jos Gommans, “The Warband in the Making of Eurasian Empires’, in Maaike van Berkel and Jeroen Duindam (eds.), Prince, Pen and Sword: Eurasian Perspectives (Leiden: E.J. Brill Publishers, 2018). [70 pp] Dit boek komt op 7 februari online via UB!

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

J.L.L. Gommans

Opmerkingen

nvt