Prospectus

nl en

Imagining South Asia, c.1500-1980

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

“Het fijne aan Hindoestaan”, schreef Zahiruddin Babur (1483-1500), “is dat er hier veel goud en zilver is.” Desondanks vond de Mogolkeizer ook veel dat hem tegenviel in India, waaronder het landschap, de bazaars, de mensen en het gebrek aan goed smakend fruit (behalve de mango).
Als een land van rijkdommen of armoede, beschaving of barbarisme, religie en mystiek of juist banaal materiaalisme, wordt Zuid-Azië door de eeuwen heen op veelvoudige (en vaak, tegenstrijdige) wijzen verbeeld. Deze verbeeldingen van het subcontinent hebben net zoveel te maken met de identiteit, belangstelling en politiek van de verslaggever, als met de ‘realiteit’ zelf. Of nou als het tegenovergestelde van Fergana of Europa, als een onverdeeld geheel of verschillende aparte natiestaten, Hindoe of Moslim, heeft Zuid-Azië vele gezichten.
In dit college, kijken we naar de rol van Zuid-Azië in het leven van zijn verbeelders, hetzij bezoekers van andere landen of bewoners van het subcontinent zelf. Aan de hand van secundaire literatuur zullen we ons richten op een aantal van de brede thema’s hieromtrent, waaronder Oriëntalisme, kolonialisme, nationalisme en de impact van dekolonisatie. Daarnaast zullen we primaire bronnen bestuderen om een preciezer beeld te krijgen van de betekenis van Zuid-Azië onder verschillende groepen.
Voor het eindwerkstuk kiest ieder student een primaire bron waarop zich te richten. Studenten mogen kiezen uit een breed scala van materiaal (dus niet alleen het geschrevene woord, maar ook bijvoorbeeld beelden en voorwerpen). In het werkstuk dient de gekozen bron gecontextualiseerd te worden, door te kijken bijvoorbeeld naar de oorsprong, waar die te vinden is, de levensloop van de auteur(s)/maker(s) en de bredere intellectuele sfeer waarin ze tot stand kwamen. Door de bron grondig in te kaderen, trachten we op de grote thema’s van het college te reflecteren.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft kennis van de breedste thema’s in de verbeelding van Zuid-Azië vanaf de zestiende eeuw tot op de dag van vandaag;

 • 10) leert primaire bronnen die betrekking hebben op de geschiedenis van Zuid-Azië en verbeelding te gebruiken voor het verrichten van historisch onderzoek.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 2x13= 26uur

 • Voorbereiden college: 70 uur

 • Maken opdracht(en): 60

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 120

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9 en 10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9 en 10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 9 en 10

 • Opdracht 1: presentatie van één artikel en bijbehorende bron aan de groep
  getoetste leerdoelen: 1a t/m c; 9 en 10

 • Opdracht 2: conceptinleiding
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1 (presentatie literatuur en bron): 10%

 • Opdracht 2 (conceptinleiding): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • delen van studiemateriaal (zoals websites en links)

Literatuur

 • Subrahmanyam, Sanjay. Europe’s India: Words, People, Empires, 1500-1800. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2017.

 • Metcalf, Thomas R. Ideologies of the Raj. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1994.

 • Ganapathy-Doré, Geetha. The Postcolonial Indian Novel in English. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011.

Een volledige literatuurlijst wordt op Blackboard gezet. Indien een tekst niet beschikbaar is in de universiteitsbibliotheek, wordt de stof door de docent beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Girija Joshi

Opmerkingen

geen