Prospectus

nl en

Citizenship in times of crisis. Turmoil and politics in the Dutch Republic, 1747-1748

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

In 1747-1748 werd de Republiek getroffen door een politieke crisis die in veel opzichten leek op die uit het Rampjaar 1672; alweer stonden er Franse legers aan de grenzen, alweer riep men om een stadhouder, en alweer was er felle kritiek op de regerende regentenelites in de steden. In recent onderzoek naar het Rampjaar is betoogd dat het verzet toen een politieker karakter had dan we lang dachten. De oproerigheid van de burgers was niet alleen ingegeven door paniek en oranjeliefde, maar omvatte een duidelijk politiek eisenpakket.

Naar de crisis van 1747-1748 is de laatste decennia veel minder onderzoek gedaan, maar we weten dat het er ook toen hard aan toe ging. Regenten werden uitgejouwd, de huizen van belastingpachters werden geplunderd, wie ‘vivat Oranje’ weigerde te roepen kon de gracht in. Het herstel van het stadhouderschap maakte bovendien geen eind aan de onlusten; in plaatsen als Amsterdam en Haarlem duurde het tot 1749 voordat de rust min of meer weerkeerde. Moeten we daaruit afleiden dat er ook deze keer een politieke agenda was? Wat dachten opstandige burgers dat zij aan het doen waren? In hoeverre formuleerden zij hun eisen in termen van burgerschap en burgerrechten? Wie hoorde daarbij en wie niet? En wat vonden andere burgers en ingezetenen daarvan?

In dit BA Seminar gaan we deze vragen vooral onderzoeken aan de hand van drie soorten primaire bronnen uit allerlei grote en kleine steden en dorpen: de pamfletten waarin de verschillende partijen hun standpunten verdedigden, dagboeken en memoires van tijdgenoten, en de archieven van de lokale overheden. We zullen zien hoe ieder type bron zijn eigen vorm van ‘bronnenkritiek’ vereist; je gaat daar zelf mee aan de slag in een probleemgestuurd werkstuk dat vooral op deze primaire bronnen is gebaseerd – en je oefent daarmee een vaardigheid die ook essentieel is voor het BA-Eindwerkstuk.

Voor dit seminar moet een entreetoets worden gemaakt, gebaseerd op a) Rudolf Dekker, Holland in beroering: oproeren in de 17e en 18e eeuw (Baarn 1982) en b) de inleiding en conclusie van Maarten Prak, Citizens without nations: urban citizenship in Europe and the world, c. 1000-1789 (Cambridge 2018). Beide boeken zijn raadpleegbaar in open access. Verdere informatie over de entreetoets wordt ruim voor aanvang van het college bekend gemaakt op Blackboard.

Leerdoelen

N.B.: wijzig s.v.p. niets aan de Algemene leerdoelen en * 7. van de Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting.

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis en inzicht in de aard en betekenis van de politieke crisis van 1747-1748, en de historiografische discussie daarover.

 • 10) heeft kennis en inzicht in de politieke cultuur, de denkkaders en de actierepertoires van achttiende-eeuwse Nederlanders.

 • 11) kan achttiende-eeuwse brongenres onderscheiden, bronnenkritiek daarop toespitsen en met de bijbehorende bronkritische vraagstukken omgaan.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 22 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 46 uur

 • Maken deelopdrachten: 30 uur

 • Voorbereiden en maken entreetoets: 20 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur en zelfstandig onderzoek): 158 uur

 • Excursie: 4 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 1c, 10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Deelopdrachten (voorbereidend op het werkstuk)
  getoetste leerdoelen: 1-5

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Entreetoets: 10%

 • Referaat: 5%

 • Participatie en deelopdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • inleveren opdrachten

 • cursusmateriaal

Literatuur

 • Wordt via blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Carolien Boender MA

Opmerkingen

Geen.