Prospectus

nl en

Labor in the Dutch maritime world, 1600-1800

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Maandenlang op zee, rottend eten, verveling, scheurbuik. Het leven van de zeeman ging niet altijd over rozen, en hij verdiende meestal niet eens genoeg om een gezin te onderhouden. Vrouwen die met zeelui getrouwd waren, waren verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het gezinsinkomen en kwamen maar met moeite rond. De ‘Gouden Eeuw’ was lang niet voor iedereen een gouden eeuw. Tegelijkertijd bood een leven op zee voor veel mensen een van de weinige kansen op werk. Als je lang genoeg overleefde kon je zelfs carrière maken. Wie koos er voor dat leven, en wat waren hun mogelijkheden? Wie raakten tegen hun zin op een schip verzeild, op weg naar een bestemming ver van hun thuisland? En op wat voor manier kon je aan de maritieme economie verdienen als je in de Republiek zelf woonde?

Dit college gaat over de mensen die in de Nederlandse maritieme wereld leefden en maritieme arbeid verrichtten. Voor welke werkenden hadden historici in het verleden vooral aandacht, en hoe is dit in de loop van de tijd veranderd? In het college onderzoeken we maritieme arbeid in de vroegmoderne tijd vanuit verschillende perspectieven: vrije arbeid en slavernij, arbeid door mannen en vrouwen, maritiem werk in de Republiek zelf, op zee, en de door de Nederlandse Republiek bezette gebieden. Daarbij gaan we dieper in op arbeid in verschillende lagen van de maritieme wereld: van slaafgemaakte zeelieden, sjouwers en herbergiersters tot admiraals en compagnie-bestuurders.

Ook tegenwoordig is het Nederlandse maritieme verleden een belangrijk onderdeel van het publieke debat over Nederlandse geschiedenis en identiteit. In dit college zullen we dan ook kijken naar wat recente historiografie over maritieme arbeid kan betekenen voor de publieke beeldvorming over de Nederlandse geschiedenis.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Verwerft kennis over verschillende soorten werk in de vroegmoderne maritieme wereld.

 • 5) Verwerft vanuit verschillende perspectieven kennis over de mensen die in maritieme sectoren werkten.

 • 6) Leert kritisch reflecteren op actuele historiografische en publieke debatten over maritieme arbeid in een internationale context

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 2 = 24 uur

 • Bestuderen Literatuur en collegestof: 114 uur

 • Toetsing: 2 x 1 uur = 2 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen met multiple choice en open vragen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met multiple choice en open vragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een inzage en nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema

 • communicatie

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Suze Zijlstra

Opmerkingen

Geen.