Prospectus

nl en

Markets and Power. The World Economy from Merchant Capitalism to Globalisation, 1500-present

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het zijn waarschijnlijk de meest prangende vragen binnen economische geschiedenis: waarom zijn sommige landen zo rijk en anderen zo arm? Waarom konden juist West-Europa en Noord-Amerika een grote economische voorsprong nemen op de rest van de wereld? Of was de westerse dominantie slechts een intermezzo, nu Aziatische economiën hun plek in de wereldeconomie weer opeisen?
Economische groei kent geen rechte lijn. Handel, wetenschap en innovaties, macht, regelgeving: al deze zaken hadden een grote invloed op de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit college geeft een overzicht van de meest opvallende kenmerken van de economische ontwikkeling sinds de vroegmoderne tijd. We kijken naar instituties en handel, naar de industrialisatie in de lange negentiende eeuw, en bestuderen de globalisering in de twintigste eeuw. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop transities plaatsvonden naar nieuwe fasen in de wereldeconomie. We bestuderen de opeenvolging van economische dominantie: van Zuid-Europa via de Republiek naar Engeland en de vervolgens naar de Verenigde Staten, eindigend met de recente opkomst van Azië. Ook de rol van het bedrijfsleven komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) kan concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, industriele revolutie, ‘industrious revolution’, globalisering en economische groei beschrijven en aan elkaar te relateren.

 • 5) kan de verschillende posities in debatten over de Great Divergence met elkaar vergelijken, evalueren en kan hierin een eigen standpunt te ontwikkelen en verdedigen.

 • 6) kan inzicht tonen in de transities van de vroegmoderne handelskapitalistische economieën naar de industriële en post-industriële economie van de moderne tijd.

 • 7) heeft kennis genomen van de structurele ontwikkelingen in de 20e eeuw, de veranderende opvattingen over economisch beleid en de gevolgen van technologische ontwikkelingen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen van de colleges: 12 x 2 = 24 uur

 • Wekelijks voorbereiden literatuur: 93 uur (totaal ca. 550 pagina’s)

 • Tentamens voorbereiden: 20 uur

 • Tentamens: 3 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen met meerkeuze of essayvragen

 • Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen met meerkeuze of essayvragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema

 • powerpoints van de colleges

 • inleveropdrachten

Literatuur

 • Robert Allen, Global Economic History. A Very Short Introduction (Oxford 2011).

De overige literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Catia Antunes

Jeroen Touwen

Opmerkingen

geen