Prospectus

nl en

Humanitarianism and Sea Power. Justice and discipline aboard (1780-1880)

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

Zeevarenden leven maandenlang onder soms risicovolle omstandigheden opeengepakt samen. De beperkte ruimte, de vaste scheepsdienst en de hiërarchische verhoudingen bepalen het marineleven. Misstanden en rebellie liggen en lagen altijd op de loer. In dit college onderzoeken we de rol van discipline en strafmaatregelen aan boord van Nederlandse oorlogsschepen in vergelijkend perspectief. We zullen ook kijken naar buitenlandse marines en de koopvaardij. Centraal staat de vraag of de Verlichting en de intellectuele erfenis daarvan van invloed zijn geweest op de leefomstandigheden aan boord. Het onderzoek gaat uit van en toetst de hypothese dat nieuwe humanitaire beginselen op dit vlak stap voor stap grote veranderingen hebben teweeggebracht, zowel in de regelgeving als in de dagelijkse praktijk. Ook andere factoren, zoals technologische vernieuwingen en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, kunnen aan deze veranderingen hebben bijdragen. Onze lange-termijn analyse bestrijkt de laatste jaren van de Republiek, de Bataafs-Franse tijd en de periode van het Koninkrijk tot 1880. De afschaffing van de lijfstraffen binnen de marine in 1879 kan als de voltooiing van dit humaniseringsproces worden beschouwd.

Studenten doen onder begeleiding en individueel onderzoek in het Nationaal Archief. Aan de hand van scheepsjournalen, egodocumenten en correspondentie bestuderen zij de omstandigheden aan boord. Het doel is de oorzaak van misdrijven te verklaren en de aard van de delicten en de straffen te analyseren. Studenten verrichten literatuur- en bronnenonderzoek naar een deelonderwerp, uitmondend in een referaat en een werkstuk. Met elkaar bieden de onderzoeken nieuw licht op een zeemacht in transitie.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7). De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis van staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: van de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 8). De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis met speciale aandacht voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis voor het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft kennis van de zeemacht in verschillende tijdvakken.

 • 10) verwerft kennis van en inzicht in de betekenis en doelstelling van straf en discipline.

 • 11) onderzoekt primaire bronnen, zoals correspondentie, scheepsjournalen en egodocumenten.

 • 12) leert op abstract niveau na te denken over verschillende aspecten en factoren gerelateerd aan disciplinering in vergelijkend perspectief.

 • 13) analyseert het onderzoek in relatie tot de relevante debatten over discipline en strafmaatregelen op zee.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 11 x 2 = 22

 • Excursie: 4 uur

 • Voorbereiden colleges en opdrachten: 64 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur en bronnenonderzoek): 190 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7- 13

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-13

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-13

 • Opdrachten (deelopdrachten/korte essays over de wetenschappelijke literatuur, bronnen en methodologie)
  getoetste leerdoelen: 1, 3-5, 7-13

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Referaat en participatie: 10 %

 • Opdrachten: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • communicatie

 • studiemateriaal

Literatuur

 • Literatuur wordt tijdens het college bekendgemaakt en zal via open access en/of de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek beschikbaar zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M.C. van Dissel

Opmerkingen

Er staat ook een excursie op het programma.