Prospectus

nl en

Diversity and Early Modern Empires: an Economic and Social Perspective

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

Hoe gingen Europese handelscompagnies om met een bevolking waarin verschillende etniciteiten en religies vertegenwoordigd waren? Wat rol speelde commerciële belangen van de Compagnies in dit beleid? Deze cursus onderzoekt op welke manier Europese koloniale rijken hun overzeese diversiteit probeerden te controleren.

De vroegmoderne Europese expansie bracht voor koloniale bestuurders diverse uitdagingen met zich mee. Het proces van territoriale verovering en het opbouwen van koloniale rijken, betekende dat koloniale autoriteiten over een bevolking heersten die divers was op het gebied van etniciteit, religie, status en geslacht. In de kolonie leefden koloniale bestuurders in de nabijheid van de lokale bevolking, andere buitenlanders, en zowel vrije als onvrije arbeiders. Dit bracht uitdagingen met zich mee waarvoor bestuurders oplossingen moesten vinden .

Om de controle over deze diverse en mobiele samenleving te behouden, probeerden de wetgevers en bestuurders individuele en collectieve acties te beperken en te beheersen. Tegelijkertijd werd koloniale wetgeving ook ter discussie gesteld door (groepen van) individuen die probeerden de wetgeving te beïnvloeden. Op welke manier werd pluraliteit in koloniale rijken gemanaged? En hoe verschilde de ene Europese mogendheid van een andere?

Deze cursus stelt factoren van sociale controle, zoals regulering van mobiliteit, seksualiteit en arbeidsrelaties centraal. De implementatie en betwisting van regelgeving zal daarbij vanuit een mondiaal perspectief worden benaderd.

Studenten zullen werken met primaire bronnen. Bronnenkritiek zal daarbij een belangrijke rol in spelen. Het eindwerkstuk zal gebaseerd zijn op een probleemgerichte vraag en studenten moeten duidelijk laten zien hoe zij hun antwoorden ontlenen aan de primaire bronnen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) een positie innemen in de wetenschappelijke debatten over economische belangen in de regering van diversiteit:

 • 10) een onderzoek opzetten in het archief van een vroegmoderne koloniale overheid of semi-overheid.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 100 uur

 • Maken opdracht(en) : 26 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 130 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 10

 • Opdracht Onderzoeksopzet
  getoetste leerdoelen: 1, 7, 8, 11

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Referaat: 15 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdrachten: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • inleveren van opdrachten

 • inleveren van werkstuk

Literatuur

 • Francisco Bethencourt, Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2013),
  NB! : deel II en III

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Elisabeth Heijmans

Opmerkingen

geen