Prospectus

nl en

The Color of Money and the Price of Sex in Global Empires

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De koloniale rijken die zich tussen de vijftiende en twintigste eeuw over de wereld uitstrekten vormden enorme bronnen van winst voor veel Europeanen. Tegelijkertijd vormden ze het toneel waarop mensen uit verschillende continenten op ongekende schaal met elkaar in contact kwamen door handel, uitbuiting, conflicten, en persoonlijke relaties. Dit werkcollege legt verbanden tussen dit economische en sociaal-politieke aspect van wereldrijken. Wat had geld te maken met de manier waarop huidskleur en afkomst in de loop van de tijd werden verbonden met ideeën over ras, macht, en seksuele relaties? Welke vormen van intimiteit waren lucratief – en voor wie? – en welke werden als gevaarlijk voor het koloniale project gezien? Studenten worden uitgedaagd om interdisciplinaire theorieën uit de sociale wetenschappen toe te passen op thema’s uit de geschiedenis van koloniale rijken, van handelsnetweken tot prostitutie en slavernij. Dit werkcollege sluit aan op het kerncollege ‘Global Connections’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort: bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis, van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis, voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht: bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) De student kan een mondelinge en schriftelijke uitleg geven van een sociaal-wetenschappelijk theoretisch perspectief naar keuze, en kan deze theorie toepassen op een historisch thema.

 • 9) De student kan verbanden leggen tussen economische aspecten van koloniale wereldrijken (bijvoorbeeld handelsnetwerken, arbeid, vermogensconcentratie) en sociaal-politieke aspecten (bijvoorbeeld rassenongelijkheid en seksualiteit)

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 80 uur

 • Maken opdracht(en) : 34 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8,9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 8, 9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6, 7, 9

 • Opdracht 1: Essay vergelijking theoretische benaderingen
  getoetste leerdoelen: 7, 8

 • Opdracht 2: Onderzoeksopzet
  getoetsste leerdoelen: 2, 8, 9

Weging

 • Werkstuk: 40%

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Participatie: 15%

 • Opdracht 1: 15%

 • Opdracht 2: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • inleveren van opdrachten

 • inleveren van werkstuk

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Sophie Rose

Opmerkingen

n.v.t.