Prospectus

nl en

Diplomacy and Publicity: European Peace Conferences and Publicity in the Dutch Republic

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

In de zeventiende en achttiende eeuw hielden Europese staten indrukwekkende conferenties om grote politieke problemen te bespreken, om die op te lossen en, in geval van oorlog, vrede te sluiten. Historici hebben veelal aandacht besteed aan de onderhandelingen die de diplomaten achter gesloten deuren voerden. Veel minder is gekeken naar de publieke aspecten van de vredesconferenties. De organiserende en participerende partijen kondigden de diplomatieke bijeenkomsten bij een groter publiek aan, pamflettisten deden er verslag van in woord en beeld. De steden waar de vredesonderhandelingen plaatsvonden waren het toneel van uiterlijk vertoon. Vorsten en staten lieten er hun macht en prestige door hun diplomaten tentoonspreiden onder meer om indruk te maken op de gesprekpartners. Ook de organiserende staat en de gaststeden maakten van de gelegenheid gebruik hun aanzien en bekendheid te vergroten. De bekendmaking van de vredesakkoorden ging dikwijls gepaard met grote volksfeesten in de conferentiestad maar ook inde betrokken landen. Ook ontstonden er discussies in de publieke opinie over de beraadslagingen.
Niet de resultaten van de grote Europese vredesconferenties zijn het onderwerp van dit werkcollege maar onderzocht zal worden hoe de grote Europese vredesconferenties waren georganiseerd, en hoe de diplomaten met elkaar onderhandelden. Vooral zal de publieke kant van de diplomatie bestudeerd worden. Hoe toonden de diplomaten zich aan het publiek, hoe brachten ze de resultaten van de onderhandelingen naar buiten? Wat dacht de buitenwereld van de onderhandelingen en hoe uitte zich de publieke opinie in woord en beeld? In dit college zullen de grote vredesconferenties die in de Republiek werden gehouden onderwerp zijn van onderzoek. De voorbesprekingen van het Twaalfjarig Bestand in Den Haag (1606-1609), de Vrede van Nijmegen (1678-1679), de Vrede van Rijswijk (1697)en de Vrede van Utrecht (1713) komen daarvoor in aanmerking en hoewel de Vrede van Munster (1648) niet in de Republiek plaatsvond zal ook aan deze vrede aandacht worden besteed vanwege het grote belang ervan voor de Nederlanden. Onderzoek wordt verricht op basis van literatuur en primaire bronnen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis van: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft inzicht in de geschiedenis van de diplomatie van de vroegmoderne tijd ;

 • 10) verwerft inzicht in de buitenlandse politiek en de diplomatie van de Republiek;

 • 11)verwerft inzicht in de geschiedenis van nieuws en informatie;

 • 12) leert gezamenlijk en individueel historische problemen analyseren;

 • 13) leert primaire staatkundige, politieke en culturele bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 14) leert primaire staatkundige, politieke en culturele bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 42

 • Maken opdracht(en): 30

 • Voorbereiding voor toetsing:36

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 140

 • Toetsing: 4

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 8-13

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (mondeling verslag van bestudeerde literatuur in de vorm van de verdediging van een stelling)
  getoetste leerdoelen: 2, 5-8, 10-11

 • Opdracht 2 (verslag literatuuronderzoek en onderzoeksopzet)
  getoetste leerdoelen: 1a-c

 • Opdracht 3 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek I)
  getoetste leerdoelen: 2, 6-8, 10-13

 • Opdracht 4 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek II)
  getoetste leerdoelen: 2, 4, 6-8, 10-13

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

 • Opdracht 4: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

Literatuur

R. de Bruin, C. van der Haven, L. Jensen en D. Onnekink, Performances of peace: Utrecht 1713 (Leiden en Boston 2015). Online via de Universiteitsbibliotheek Leiden

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

geen