Prospectus

nl en

Autocracy and Legitimacy: Emperorship in Ancient Rome

Course
2019-2020

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

In de wereldgeschiedenis van politieke legitimiteit neemt de Romeinse keizer een bijzondere plek in: enerzijds autocraat met dynastieke trekjes, anderzijds stevig ingebed in een culturele en politieke traditie die lang geen alleenheerschappij pretendeerde te (er)kennen. We bezien de geschiedenis van de eerste Romeinse keizers vaak in hindsight – als begin van een traditie die meerdere eeuwen zou duren, maar zeker voor de keizers in de eerste eeuw van onze jaartelling – van Augustus (27 v. Chr – 14 n. Chr.) tot Domitianus (81 – 96 n. Chr.) geldt dat de toekomst van het keizerschap relatief open en op meerdere momenten zeer onzeker was. De vraag is dan ook hoe zich in deze periode het Romeinse keizerschap gevormd en ontwikkeld heeft: is er sprake van een ‘augusteïsch model’ dat vervolgens door latere keizers wordt nagevolgd, of is er sprake van een zich ontwikkelend machtssysteem waaraan meerdere keizers hun steentje bijdroegen?

Dit werkcollege is gekoppeld aan het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’ en onderzoekt hoe het Romeinse keizerschap zich in de eerste eeuw van onze jaartelling ontwikkelde. Het doet dat op basis van recente debatten onder historici, en aan de hand van schriftelijke, epigrafische en archeologische bronnen. De cursus bestrijkt het keizerschap in al zijn facetten – denk daarbij aan de ontwikkeling van keizerlijke ‘propaganda’, de rol van het leger, de relatie tussen keizer en senaat, de ontwikkeling van de keizercultus, de impact van de keizers op de stad Rome, en de dynamiek binnen de keizerlijke familie.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Kan de ontwikkelingen in de positie en legitimiteit van de keizer in de Romeinse wereld in de eerste eeuw van onze jaartelling in context analyseren

 • 9) Kan beargumenteren hoe de verschillende typen bronnenmateriaal, met name literair, epigrafisch en archeologisch materiaal, zicht bieden op de ontwikkeling van het Romeinse keizerschap

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 48 uur

 • Maken opdracht(en) : 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 178 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6-9

 • Opdracht 1 (introductieopdracht literatuur en debat)
  getoetste leerdoelen: 2, 6-9

 • Opdracht 2 (primaire bronnen)
  getoetste leerdoelen: 3, 6-9

 • Opdracht 3 (samenwerkingsopdracht)
  getoetste leerdoelen: 1, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdrachten (gemiddelde): 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • feedback en coaching

 • opdrachten

Literatuur

 • A. Bowman, E. Champlin en A. Lintott, The Cambridge Ancient History, volume 10: The Augustan Empire 43 BC – AD 69 (Cambridge 2007).

 • S. Bartsch, The Cambridge Companion to the Age of Nero (Cambridge 2017).

 • K. Galinsky, The Cambridge Companion to the Age of Augustus (Cambridge 2007).

 • J. Osgood, Claudius Caesar Image and Power in the Early Roman Empire (Cambridge 2010).

 • A. Zissos, A Companion to the Flavian Age of Imperial Rome (Malden 2016).

Verdere verplichte literatuur wordt voorafgaand aan het college gepubliceerd op blackboard. De studenten hoeven de hierboven genoemde werken niet aan te schaffen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen

geen