Prospectus

nl en

Foreign Violence Through Dutch Eyes

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

In dit college wordt de reputatie van Nederland als een vreedzame natie ter discussie gesteld. Terwijl de Europese geschiedenis in de periode 1870-1940 gekenmerkt wordt door fanatiek nationalisme, oorlogen, terrorisme en revoluties, lijkt de Nederlandse nationale identiteit vooral bepaald door vreedzame consensuspolitiek, pacifisme en neutraliteit op internationaal terrein.
Toch is ook in de Nederlandse politieke cultuur van deze jaren een fascinatie met koloniaal-, militair- en politiek geweld onmiskenbaar. Journalisten, schrijvers, schoolmeesters, bioscoopexploitanten en politici maakten ieder voor hun eigen doelen gebruik van prikkelende verbeeldingen van geweld.
In dit seminar onderzoeken we met behlp van een cultuurhistorische benadering de relatie tussen de verbeelding van buitenlands geweld en de constructie van het Nederlandse zelfbeeld van een vreedzame natie.
Studenten schrijven een op primaire bronnen gebaseerd werkstuk in de vorm van een casestudy waarin de Nederlandse reacties op een gewelddadig gebeurtenis in het buitenland worden onderzocht.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor: een cultuurhistorische benadering van de politieke geschiedenis bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis opgedaan van de mogelijkheden en beperkingen van een culturele benadering van politieke geschiedenis en kan die kennis toepassen bij primair bronnenonderzoek

 • 10) heeft kennis opgedaan van het verschijnsel political transfer en de consequenties voor onderzoek naar politieke geschiedenis en kan die kennis toepassen bij primair bronnenonderzoek

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24

 • Voorbereiden college: 60

 • Maken opdracht(en) : 40

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 156

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6-8

 • Opdracht 1 formuleren onderzoeksvraag
  getoetste leerdoelen: 2, 7-10

 • Opdracht 2 literatuuronderzoek
  getoetste leerdoelen: 1, 7-8

 • Opdracht 3 bronnenonderzoek
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-10

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Referaat: 15 %

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • Literatuur

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dennis Bos

Opmerkingen

geen