Prospectus

nl en

Beyond the Village Walls. Mobility and the History of South Asia, c.1500-1900.

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Volgens een hardnekkige mythe, is de geschiedenis van Zuid-Azië de geschiedenis van een sedentaire, agrarische beschaving, die zich eeuwenlang binnen de perken van tijdloze tradities ontwikkelde. Van Henry Maine en Karl Marx tot Mohandas Gandhi, denkers met zeer uiteenlopende meningen en overtuigingen waren het immers eens dat het stabiele, zelfstandige dorp de historische norm van het subcontinent was. Na decennia historisch onderzoek blijkt echter het tegendeel waar te zijn. Hoewel het afgelegene, afgeslotene dorp nog steeds de algemene verbeelding van Zuid-Azië beheerst, bestaat er nu een omvangrijke literatuur over de belangrijk historisch rol van mobiliteit, migratie en circulatie in het Zuid-Aziatische verleden. Allang circuleerden goederen, ideeën, arbeidskrachten, kapitaal en godsdiensten zowel binnen het subcontinent als tussen verschillende Zuid-Aziatische regio’s en andere wereld gebieden. Daarnaast speelden de mobiele, rondtrekkende bestaansvormen van Zuid-Aziatische bevolkingen een belangrijk rol in staatsvorming (denk bijvoorbeeld aan de nomadische Mogols die het laatste grote prekoloniale rijk van India oprichtten).

In dit college kijken we naar sommige van deze diverse vormen van mobiliteit en hun historisch belang. Dit houdt in netwerken van mobiele groepen zoals monniken, predikers, mercenairs, reizigers, arbeiders en handelaars; maar ook de mobiele bevolkingen, zoals herders, rondtrekkende boeren, warlords, en de bewoners van de bergen, bossen en woestijnen die het subcontinent kriskrassen. Door aandacht te besteden aan deze rondtrekkende bevolkingen, die in verschillende mate buiten het conventionele historisch beeld blijven, reflecteren we kritisch op de geschiedschrijving van Zuid-Azië.

Dit college is gebonden aan het kerncollege ‘Global Connections’. We kijken niet alleen naar de globalisering van Zuid-Azië en de netwerken die dit landmassa met andere werelddelen verbonden, maar ook naar hoe we, binnen het kader van mobiliteit, de geschiedenis van dit subcontinent anders kunnen verbeelden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;
  in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft kennis van de geschiedschrijving van Zuid-Azië en de plaats van mobiliteit erin;

 • 9) heeft een overzict van de verschillende vormen van mobiliteit, migratie en circulatie die voorkomen in het subcontinent in de periode c.1500-1900 en weet kritisch te reflecteren over het historische belang ervan.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 2x13= 26 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Maken opdracht(en) (waaronder enkele keren samenvattingen van de literatuur en een conceptinleiding): 60 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 144 uur

 • Voorbereiding voor mondelijke presentatie: 10 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8 en 9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8 en 9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5-9

 • Conceptinleiding
  getoetste leerdoelen: 1, 5-9

 • Kritische ontleding van aangewezene literatuur
  getoetste leerdoelen: 1, 5-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Conceptinleiding: 10%

 • Kritische ontleding van literatuur: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • plaatsen van studiemateriaal (zoals video’s, links naar websites)

 • voor het delen van schriftelijke opdrachten binnen de groep

Literatuur

 • Ludden, David. ‘History Outside Civilisation and the Mobility of South Asia’. South Asia: Journal of South Asian Studies 17, no. 1 (1 June 1994): 1–23.

 • Markovits, Claude, Jacques Pouchepadass, and Sanjay Subrahmanyam. Society and Circulation: Mobile People and Intinerant Cultures in South Asia, 1750-1950. Anthem South Asian Studies 314739696. London [etc.]: Anthem Press, 2006.

Een volledige literatuurlijst zal voor aanvang van het college op Blackboard geplaatst worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Girija Joshi

Opmerkingen

geen