Prospectus

nl en

Requirements Engineering

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om de behoeften van software-/productgebruikers in kaart te brengen en op een eenduidige manier vast te leggen. Daarbij worden ook criteria meegenomen die voortkomen uit de organisatie-/omgevingscontext van de gebruikers. Tijdens de hoorcolleges worden gebruikersbehoeften in al hun facetten uiteengezet. Daarnaast komen technieken aan de orde voor:

 • de ‘elicitation’ (het verzamelen) van behoeften,

 • modelleren en documenteren van behoeften,

 • kwaliteitsmanagement van gebruikersbehoeften,

 • management van Requirements Engineering (RE) processen.

In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen van de theorie op basis van praktijk georiënteerde casussen.

Aanbevolen voorkennis: Software Engineering.

Leerdoelen

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om behoeften van software-/productgebruikers te achterhalen, te documenteren, te valideren en te onderhouden. De student maakt ook kennis met de wijze waarop de betreffende RE-processen en technieken gemanaged kunnen worden. De student heeft oog gekregen voor de wisselwerking tussen het beoogde systeem/product en de organisatie/omgeving waarin de gebruiker actief is. De student is in staat om de RE-kennis en -technieken toe te passen om een bruikbare behoeftespecificatie te documenteren voor systemen, diensten en producten.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

(hoor)college, werkgroep en opgaven. De hoorcolleges gaan tot nader order plaats vinden on-line i.p.v. in de collegezaal.
De werkcolleges gaan onveranderd door, omdat de werkzaamheden niet gebonden zijn aan locatie en uitsluitend in duo’s plaats vinden. De werkzaamheden vragen mogelijk wel om het houden van interviews. De studenten zullen gevraagd worden om die interviews via skype of telefoon te doen. In geval van vragen, kan de docent (en de student assistent) te allen tijde gemaild, geskypet of gebeld worden.

Toetsing

Eén schriftelijk eindtentamen (60% van het eindcijfer)
Het tussententamen (oorspronkelijk 20% van het eindcijfer) wordt vervangen door een oefententamen, dat niet meeweegt in de eindbeoordeling, omdat het door alle studenten op eigen gelegenheid gemaakt kan worden.
Deze aanpassing is acceptabel, omdat het tussententamen altijd primair bedoeld is geweest, om de studenten voor te bereiden op het eindtentamen. Met een oefententamen wordt dit doel nog steeds bereikt.
Het eindtentamen gaat over het over het onderstaande boek, dat wordt ondersteund door het collegemateriaal. De score van het eindtentamen moet minimaal 5,5 zijn.
Twee practicum opdrachten

 • P1: Create scenarios (15%)

 • P2: Create requirement specification (25%)
  De score van elke opdracht moet minimaal 5,5 zijn.

Blackboard

Voor dit college wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

 • Suzanne Robertson & James Robertson, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, Addison-Wesley Professional, 3rd edition (published 16 Aug 2012), ISBN-10: 0321815742/ISBN-13: 9780321815743.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Docent: Paul van Leeuwen:

 • e-mail: p.van.leeuwen@liacs.leidenuniv.nl of studiumetpracticum@ziggo.nl

 • Skype: paulus.feb65@gmail.com

Student Assistant: Bas Schaalje

 • e-Mail: bass.100@hotmail.com

 • Skype: bass.100@hotmail.com

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Opmerkingen

Geen.