Prospectus

nl en

Colonial Power in Local Context: British India, c.1750-1950

Course
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De studie van het kolonialisme omvangt niet alleen onderzoek naar koloniaal beleid, maar ook de werking daarvan. Tot in de jaren zestig was de algemene voorstelling van de koloniale staat in Brits-Indië een van een allemachtig Leviathan. Behalve koloniale ambtenaren, antikoloniale en nationalistische politici en denkers, veronderstelden ook historici dat de invloed van het koloniale bewind op de gekoloniseerde samenleving vrijwel onbeperkt was. Sinds enkele decennia heeft de wetenschappelijke consensus op de kwestie van imperial impact echter verschoven. Er wordt erkend dat het koloniale bewind niet altijd even invloedrijk was. De doeltreffendheid van de staat en beleid hing sterk af van een aantal factoren, waaronder de samenwerking van plaatselijke bevolkingen. Deze samenwerking was onontbeerlijk voor koloniale ambtenaren, die vaak maar beperkte kennis van de lokale taal, cultuur en politieke context bezaten. Daarnaast moesten koloniale ambities aangepast worden naarmate het bleek dat plaatselijke structuren hardnekkig waren, en konden niet zomaar ontworteld worden.
In dit werkcollege richten we ons op de vraag: hoe moeten we de werking en impact van het kolonialisme in Brits-Indië bestuderen? Hoever reikte de macht van de koloniale staat? En welke waren de acteurs, instellingen, en structuren die zijn bereik beperkten? Door de historische en historiografische ontwikkelingen op dit gebied te volgen, proberen we tot een genuanceerde en gecontextualiseerd beeld van de invloed en betekenis van kolonialisme te komen. Waar relevant, vergelijken we de ontwikkelingen in Brits-Indië met andere Europese koloniën, binnen en buiten Azië.

Dit college sluit aan bij het kerncollege ‘De grenzen van de macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste historiografische ontwikkelingen met betrekking tot Brits kolonialisme in India.

 • 9) kan een beredeneerde waardering van de verschillende wetenschappelijke meningen op imperial impact geven, in zowel mondeling als geschreven vorm.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 2x13 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Maken opdracht(en) (waaronder enkele keren samenvattingen van de literatuur en een conceptinleiding): 60 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 144 uur

 • Voorbereiding mondelingen presentatie: 10 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5 en 9

 • Collegeopdrachten en participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5-9

 • Inleveren conceptinleiding
  getoetste leerdoelen: 1, 5-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Samenvattingen van aangewezene literatuur: 10 %

 • Conceptinleiding: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Collegeschema

 • Deadlines opdrachten en werkstuk

 • Plaatsen van studiemateriaal (zoals video’s, links naar websites)

 • Voor het delen van schriftelijke opdrachten

Literatuur

 • Peers, Douglas M, and Nandini Gooptu.India and the British Empire, 2016

 • Andere literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Girija Joshi

Opmerkingen

geen