Prospectus

nl en

Leren en instructie 2

Course
2019-2020

Let op

Dit studieonderdeel 'Leren en Instructie 2' maakt deel uit van het curriculum (semester 2) voor studenten die in februari 2019 met de Lerarenopleiding zijn gestart. Studenten die in september 2019 met de Lerarenopleiding zijn gestart, volgen in het tweede semester 'Innovaties in Onderwijs'. LET OP: voor verkorte trajecten en maatwerk trajecten kan dit afwijken, controleer hiervoor jouw opleidingsprogramma

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

  • De student kan verbanden leggen tussen landelijk onderwijsbeleid, schoolbeleid en het handelen van docenten in de schoolcontext, gebruikmakend van kennis over het onderwijsstelsel, visies op onderwijs en diversiteit.

  • De student kan de eigen visie bepalen, expliciteren en onderbouwen ten aanzien van de implicaties van de toenemende diversiteit in de leerlingpopulatie.

Beschrijving

Leren en Instructie 2 richt zich op de verbreding en verdieping van de kennis van studenten op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, en schoolorganisatie (mede afhankelijk van de leerbehoeften en praktijkervaringen van de studenten). Een rode draad door de bijeenkomsten is het thema diversiteit. Door te focussen op verschillende uitwerkingen van diversiteit ontwikkelen studenten kennis waarmee ze de deelname en betrokkenheid van alle leerlingen kunnen bevorderen. Door het thema ook vanuit een breder perspectief te bekijken krijgen studenten meer zicht op de relatie tussen de eigen onderwijspraktijk en schoolbeleid.

Werkvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing

Presentatie (voor beoordelingscriteria: zie studiewijzer).
Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Literatuur

In overleg met de docent wordt gebruik gemaakt van:

  • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2016 (vierde druk), ISBN 9789001873127

  • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544 of latere druk

  • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
    Een gedrukt exemplaar kan voor 11,50 euro (uitsluitend via pin-betaling) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Digitale leeromgeving

Blackboard