Prospectus

nl en

Juridische aspecten van Kindermishandeling

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Opmerkingen

Wil je het vak als keuzevak gaan volgen? Meld je dan aan voor de wachtlijst door het invullen van het digitale formulier dat onderaan deze pagina is te vinden.

Beschrijving

Dit vak belicht de juridische aspecten van kindermishandeling en vormt een onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief.

Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Kindermishandeling en verwaarlozing tast het leven van een kind in zijn grondvesten aan. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om kinderen groot te brengen zonder geweld te gebruiken in de opvoeding.

De overheid heeft op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind de plicht om ouders te ondersteunen in de uitoefening van deze verantwoordelijkheid. Ook heeft de overheid op grond van dit verdrag de plicht om al het mogelijke te doen om kinderen te beschermen tegen verwaarlozing, misbruik en geweld.

De overheid moet daarom maatregelen treffen ter voorkoming van kindermishandeling en moet procedures bieden voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek en behandeling van gevallen van kindermishandeling, waarbij zo nodig rechterlijke instanties moeten worden ingeschakeld.

Kindermishandeling is een maatschappelijk vraagstuk dat vanuit het perspectief van kinderrechten belangrijke aandacht verdient. Bij de preventie en aanpak van kindermishandeling spelen verschillende rechtsdisciplines (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht) een rol.

In dit vak wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de preventie en aanpak van kindermishandeling zodat inzicht wordt verkregen in de juridische vraagstukken en de juridische kaders die van invloed zijn.

Tijdens de bijeenkomsten wordt – na een eerste bijeenkomst ‘Inleiding Recht’, bedoeld voor niet-juridische studenten – aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Mensenrechten en kinderrechten (week 1);

 • Preventie en signalering vanuit juridisch perspectief (week 2);

 • Vrijwillige aanpak kindermishandeling (bestuursrechtelijk; Jeugdwet, week 3)

 • Civielrechtelijke aanpak kindermishandeling (gedwongen kader) (week 4);

 • Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak kindermishandeling (week 5);

 • Gastcollege: Bijzondere vormen van kindermishandeling in de rechtspraktijk (week 6).

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kunt u:

 • De betekenis van het internationale recht voor de nationale rechtsorde op het gebied van kindermishandeling uitleggen en kunt u deze kennis toepassen op een casus;

 • Nederlandse wet-en regelgeving op het gebied van de preventie van kindermishandeling uitleggen;

 • Wet- en regelgeving en tuchtrechtspraak met betrekking tot de signalering van kindermishandeling en de implicaties voor het delen van informatie en het medisch beroepsgeheim toepassen op een casus;

 • De vrijwillige hulpverleningsaanpak van de gedwongen aanpak van kindermishandeling onderscheiden en de bijbehorende juridische kaders toepassen op een een casus;

 • Wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot de strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling kunnen interpreteren en toepassen op een casus;

 • Wet tijdelijk huisverbod (bestuurlijke aanpak) kunnen toepassen op een casus;

 • Juridische knelpunten en dilemma’s benoemen bij de juridische aanpak van kindermishandeling;

 • De aangeboden juridische literatuur en de daarin beschreven implicaties voor de juridische aanpak van kindermishandeling samenvatten en beoordelen.

Rooster

Het rooster wordt in uSis gepubliceerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. drs. M.R. Bruning en mr. K.G.A. Bolscher

Hoorcollege Inleiding recht (voor niet-juristen)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Naam docent: mr. K.G.A. Bolscher

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: mr. K.G.A. Bolscher

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van u wordt actieve participatie verwacht. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd.

 • NB: dit vak bevat een praktische oefening.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gastcollege

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: bekendmaking via Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: n.n.b.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Afsluitend schriftelijk tentamen (100%). Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor de werkcolleges. De regels omtrent de aanwezigheidsplicht zijn te vinden op Brightspace en worden bij de eerste werkgroepbijeenkomst verder toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek wet- en regelgeving en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en gastcolleges.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Reader Wet- en regelgeving & Jurisprudentiereader (via readeronline)

 • Literatuurreader (via readeronline)

 • De wetgevingsbundel Jeugdrecht: J. uit Beijerse & C.J. Forder, Wetgeving Jeugdrecht 2020, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2020.

Aanmelden

Minorstudenten:
Let op: u dient zich apart in te schrijven voor de minor in zijn geheel én voor de afzonderlijke vakken. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKMY vindt u de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Voor de werkgroepen, het tentamen en de herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht. Voor de hoorcolleges is inschrijving via uSis niet nodig.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, het tentamen of de herkansing.

Keuzevakstudenten:
Alle studenten die dit vak afzonderlijk als keuzevak willen volgen en dus geen minorstudenten zijn, kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst via een online formulier. Dit formulier zal omstreeks half juli beschikbaar worden gesteld via de Studiegids en/of via Brightspace.

Het formulier is te vinden door op deze link te klikken (let op: inschrijving is inmiddels gesloten). In dit formulier zal tevens worden gevraagd om een eerste en tweede voorkeur voor een werkgroep op te geven.

LET OP: de minorstudenten hebben voorrang op een plek. Studenten die zich via het online formulier hebben aangemeld voor de wachtlijst van het keuzevak zullen eind augustus bericht krijgen of definitief kan worden deelgenomen aan het vak.

Voor het tentamen en de herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht. Voor hoorcolleges is inschrijving via uSis niet nodig.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Jeugdrecht

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl