Prospectus

nl en

Educatieve minor

Aanmelding en inschrijving

Zie de informatie bij het tabblad Aanmelding hieronder. Let op: de aanmeldprocedure verloopt niet via eduXchange.

Omschrijving

Zit je in het derde jaar van je bacheloropleiding en overweeg je om leraar in het voortgezet onderwijs te worden? Dan is de Educatieve minor wellicht wat voor jou! Na het succesvol afronden van de Educatieve minor én je vakbachelor haal je een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Hiermee ben je gekwalificeerd om les te geven in jouw vakgebied in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september).

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding (let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen).

De Educatieve minor is gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Het programma is inhoudelijk dan ook afgeleid van deze bekwaamheidseisen en is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een stage op een school voor voortgezet onderwijs maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

World Teachers Programme

Het World Teachers Programme (WTP) is een tweetalig profiel binnen de lerarenopleiding dat ook tijdens de Educatieve minor gevolgd kan worden. Binnen dit profiel staat tweetalig en internationaal onderwijs centraal. Er is aandacht voor de rol van talen, culturen en diversiteit in deze onderwijscontext. Je leert lesgeven op internationale en/of tweetalige scholen voor voortgezet onderwijs. Je verzorgt je lessen geheel of gedeeltelijk in het Engels. Voor het WTP is het van belang dat je de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.

Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je – naast de onderwijsbevoegdheid – het WTP-certificaat. Voor meer informatie, zie de website van het ICLON: World Teachers Programme.

Heb je interesse in het profiel World Teachers Programme? Dan kun je dit op het aanmeldformulier kenbaar maken.

Beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdbevoegdheid: verruimd én met terugwerkende kracht

Als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2023 is de beperkte 2e graads bevoegdheid verruimd. Vanaf die datum mogen docenten met een beperkte 2e graads bevoegdheid lesgeven aan het gehele vmbo en de onderbouw havo/vwo. Deze verruiming heeft terugwerkende kracht voor alle docenten met een beperkte 2e graads bevoegdheid.

Contact

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Examencommissie

De Educatieve minor behoort tot de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van het ICLON.

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve minor bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Economie (uitsluitend voor studenten van de Erasmus Universiteit, aanmelding verloopt via de Erasmus Universiteit)

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting (voor studenten van de Erasmus Universiteit verloopt de aanmelding via de Erasmus Universiteit)

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Informatica

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde (voor studenten van de Erasmus Universiteit verloopt de aanmelding via de Erasmus Universiteit)

Voltijd programma

Course EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Teaching Practice 1 15
Pedagogy in Practice 1 7
Adolescent development 4

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Teaching Methodology 1 Biology 4
Teaching Methodology 1 Computer Science 4
Teaching Methodology 1 Physics 4
Teaching Methodology 1 Chemistry 4
Teaching Methodology 1 Mathematics 4

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Teaching Methodology 1 Economics 4
Teaching Methodology 1 Philosophy 4
Teaching Methodology 1 History and Civics 4
Teaching Methodology 1 Religious Studies 4

Vakdidactiek Taal en Cultuurwetenschappen

Teaching Methodology 1 Chinese 4
Teaching Methodology 1 German 4
Teaching Methodology 1 English 4
Teaching Methodology 1 French 4
Teaching Methodology 1 Classics 4
Teaching Methodology 1 Dutch 4
Teaching Methodology 1 Spanish 4

Deeltijd programma

Course EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Teaching Practice 1 15
Pedagogy in Practice 1 7
Adolescent development 4

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Teaching Methodology 1 Biology 4
Teaching Methodology 1 Computer Science 4
Teaching Methodology 1 Physics 4
Teaching Methodology 1 Chemistry 4
Teaching Methodology 1 Mathematics 4

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Teaching Methodology 1 Economics 4
Teaching Methodology 1 Philosophy 4
Teaching Methodology 1 History and Civics 4
Teaching Methodology 1 Religious Studies 4

Vakdidactiek Taal en Cultuurwetenschappen

Teaching Methodology 1 Chinese 4
Teaching Methodology 1 German 4
Teaching Methodology 1 English 4
Teaching Methodology 1 French 4
Teaching Methodology 1 Classics 4
Teaching Methodology 1 Dutch 4
Teaching Methodology 1 Spanish 4

Aanmelding

Aanmelding en inschrijving Educatieve minor

Studenten Universiteit Leiden

Let op: de aanmeldprocedure verloopt niet via eduXchange.

De aanmelddeadlines (1 mei 2024 / 1 november 2024) en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Lees de informatie op de ICLON-website over de startmomenten, aanmelddeadlines en aanmeldingsprocedure goed door. We kunnen bij aanmelding na de aanmelddeadlines niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Heb je interesse in het profiel World Teachers Programme? Dan kun je dit op het aanmeldformulier kenbaar maken.

Studenten Erasmus Universiteit

Voor studenten van de Erasmus Universiteit verloopt de aanmelding via de Erasmus Universiteit.
Vragen? Stuur een e-mail naar: minor-ese@ese.eur.nl.

Meer informatie

Op dit tabblad vind je informatie over:

 • Contactgegevens

 • Aanwezigheid bij colleges

 • Meer informatie: Studiegids, Brightspace, Studentenwebsite en ICLON Reglementen

 • Onderwijsbevoegdheid

 • Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Contactgegevens

 • Voor vragen over studentenzaken zoals het rooster, cijferregistratie in uSis, enrollment in Brightspace, (her)in- en uitschrijven bij de universiteit, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON.

 • Ben je zittende student en heb je studiegerelateerde vragen? Bij bijvoorbeeld studievertraging of persoonlijke omstandigheden is in principe je supervisor het eerste aanspreekpunt. Je kunt daarnaast altijd contact opnemen met de studieadviseur Toke Egberts.

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Aanwezigheid bij colleges

Je aanwezigheid bij alle colleges wordt verwacht; hierin worden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbonden en deelname is dus belangrijk om de opleiding met succes te doorlopen. Mocht je door ziekte of andere overmacht toch een keer een college missen, meld je dan voorafgaand aan het betreffende college af bij de docent. Er wordt dan besproken of en hoe je het onderwijs kunt inhalen.

Meer informatie

Studiegids
In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Deadline overzicht

 • Links naar belangrijke regelementen zoals de Onderwijs en examenregeling (OER) en relevante websites

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Daarnaast kun je in de course ICLON lerarenopleiding algemene informatie vinden over onder andere:

 • Begeleiding en advies

 • Bij wie je terecht kunt met vragen

 • Berichtgeving vanuit de opleiding

 • Startcourse

 • Documenten vanuit de ICLON Opleidingscommissie

Studentenwebsite

Op de Studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

Reglementen ICLON-opleidingen

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve minor, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:

  • Vrijstellingen aanvragen
  • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  • Gedragscodes
 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren.

Onderwijsbevoegdheid

Je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij je bachelor-diploma hoort. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met het onderwijssecretariaat van je bacheloropleiding. De wettelijke verankering van deze onderwijsbevoegdheid is per 1 augustus 2010 gerealiseerd.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van de eerstegraads lerarenopleiding (let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve minor met succes hebben afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in.

Tweejarige Educatieve master
Voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Godsdienst/Levensbeschouwing kun je de eerstegraads onderwijsbevoegdheid ook behalen via de tweejarige Educatieve master. Als je de Educatieve minor hebt afgerond, dan kun je 30 EC aan vrijstellingen krijgen voor het educatieve deel van deze master.

Master Leraar VHO
Als je de Educatieve minor met succes hebt afgerond én je hebt je vakmaster van 60 of 120 EC behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).