Prospectus

nl en

Literature

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Themacursus IIa: De 19de eeuw: Kunst, Architectuur en Vormgeving van wereldtentoonstellingen tot avant-garde 5
Afsluitende paper 5

15 ECTS (semester 1&2) keuze uit:

Frans: Baudelaire (séminaire) 5
Literatuurwetenschap: Historische Avant-garde en Modernisme 10
Literatuurwetenschap: Stromingen 1: Realisme en Symbolisme 10
Duitstalige literatuur in context (1815-1945) 5
Literature 6C: An Introduction to American Film, 1930-1980 10

Art

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

Themacursus IIa: De 19de eeuw: Kunst, Architectuur en Vormgeving van wereldtentoonstellingen tot avant-garde 5
Afsluitende paper 5

15 ECTS (totaal semester 1&2) keuze uit:

PG: Kunstnijverheid & Design Modern: Opvattingen over moderniteit in het interieur 1870-2000 dlt 10
Themacursus IIIb: Geschiedenis van de fotografie dlt 5
Beeldende Kunst & Fotografie Nieuwste Tijd 5
Excursiewerkgroep: Berlijn 10
Literature 6C: An Introduction to American Film, 1930-1980 10
WC: Beeldende kunst Mod & Comtemporain: Pionieren in de hedendaagse beeldende kunst 5

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een aantal minorvakken te volgen. Per minor wordt aangegeven om welke vakken dat gaat, dit omdat er een logische opbouw is qua moeilijkheidsgraad. Dit vakkenpakket met een omvang van 15 ects dat niet als minor wordt geduid, moet in tegenstelling tot een minor (30 ects) altijd worden voorgelegd aan de examencommissie.

De minor heeft als onderwijsvormen: hoor- en werkcolleges, literatuurtentamen, paper. De keuzemogelijkheden binnen het onderwerp moderniteit-postmoderniteit maken diverse combinaties van cursussen zinvol; er is voor het komende jaar gekozen voor een Traject I Literatuur en Traject II Kunst. Er is een uitstapmogelijkheid voor 5 ects bij keuzecursussen die voor 10 ects behoren tot de hoofdvakken Literatuurwetenschap, Engelse Taal & Cultuur, Kunstgeschiedenis.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: mw. dr. M.H. Groot
Informatie: m.h.groot
Aanmelding: via uSis

Gaat je interesse uit naar kunst en literatuur van de moderne tijd en van de tijd waarin je
nu leeft? Dan is de facultaire minor Kunst en Literatuur in de moderne en postmoderne
tijd de ideale minor voor jou!

Deze minor geeft je een veelzijdige verdieping in de kunst, cultuur en literatuur
van de 19de en 20ste eeuw. Je kunt romans en poëzie analyseren van verschillende
taalgebieden, zoals Duits, Frans of Italiaans. Je kunt de stilistische kenmerken leren
herkennen van moderne en postmoderne literatuur in deze taalgebieden, en hoe deze
kenmerken door anderen zijn geanalyseerd. Ook kun je nagaan hoe het moderne leven
in deze romans is verbeeld en welke elementen van moderniteit en postmoderniteit
door de romanpersonages aan de orde worden gesteld. Maar ook kun je postmoderne
Amerikaanse films analyseren die zijn gebaseerd op literatuur, waardoor je een visueel
medium combineert met een geschreven tekst. Of je juist verdiepen in een typisch
19de–eeuws nieuw visueel medium zoals fotografie, dat opnieuw in de beeldende
kunst van de postmoderne tijd in de volle belangstelling is komen te staan. Ook kun
je een college volgen over de aspecten die van belang zijn bij de opvatting van de stad
Parijs als ‘hoofdstad’ van de 19de-eeuw: de architectuur van passages, warenhuizen en
tentoonstellingen van kunst en techniek. Of je bestudeert hoe kunst en literatuur van
de moderne tijd in Duitsland en Rusland in dienst is gesteld van politieke dictaturen. In
deze rijke minor heeft elke cursus een ander uitgangspunt, maar bij alle cursussen komen
de begrippen modern/moderniteit en postmodern/postmoderniteit terug.

De minor leert je dus hoe je kennis over verschillende vormen van kunst en literatuur
uit deze periode kunt gebruiken om zelf een mening te vormen over intellectuele
discussies met betrekking tot kunst en literatuur vanaf ca.1850 tot heden waarin de
begrippen moderniteit en postmoderniteit een rol spelen. Je leert deze begrippen
kritisch en wetenschappelijk verantwoord te analyseren en te toetsen aan vraagstellingen
met betrekking tot diverse vormen van literatuur en kunst. En je maakt kennis met
mogelijkheden tot interdisciplinair onderzoek naar culturele producten in relatie tot de
begrippen moderniteit en postmoderniteit.

De minor heeft drie verplichte onderdelen van elk 5 studiepunten. Een Inleidend
hoorcollege over kunst en literatuur samen en geeft je inzicht in theoretische aspecten
van de begrippen moderniteit/modernisme en postmoderniteit/postmodernisme. Dit
college wordt verdiept door een verplicht literatuurtentamen als zelfstudie. Het derde
verplichte onderdeel is een paper ter afsluiting van de minor. Hiervoor kun je zelf een
onderwerp kiezen dat te maken heeft met moderniteit en/of postmoderniteit, en dit
onderwerp kan ook aansluiten bij je hoofdvakstudie. Voor je keuzemogelijkheden in
de minor zijn eveneens 15 punten gereserveerd. Deze kun je invullen met cursussen
die zijn verdeeld over twee trajecten: een traject met accent literatuur uit de moderne
en postmoderne tijd, en een traject met accent kunst uit de moderne en postmoderne
tijd. Je kiest voor verschillende cursussen binnen één traject, en je kunt ook een
werkgroep volgen. De cursussen worden gegeven door docenten Kunstgeschiedenis,
Literatuurwetenschap en talen- en culturenopleidingen Engels, Duits, Frans, Italiaans en
Russisch.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 30/200