Prospectus

nl en

English Language and Culture (part-time)

The part-time programme takes 4 1/2 years. Each year has a study load of approximately 40 EC. Only the first year has a load of 45 EC.

The lectures and seminars take place on Tuesdays and Thursdays, from 18.45 – 20.15 and from 20.30 – 22.00. In the fourth year of the programme some classes may take place on Tuesday and/or Thursday between 17.15 – 18.45 hours. The examinations will also be offered during the evening hours, with the exception of the resit examinations in January, March and June/July, which will be during the day.

In the third year, students choose a minor. These minors are only offered during the day. Students are allowed to choose their own keuzevakkenpakket, consisting of courses from the English bachelor programme or any other part-time programme. However, the keuzevakkenpakket must be coherent.

Students should spend about 20 to 25 hours per week on their study programme, including contact hours. It is always possible to switch from part-time to full-time. Part-time students who are able to study during the day-time may, after consultation with the Coordinator of Studies, choose to take some day-time courses. Part-time students are not entitled to student grants.

First year

The first year programme consist of all four main subjects of the study. All courses are obligatory.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Language Acquisition 1: From Scratch to Script 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies 5

Second semester

Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Language Acquisition 2: From Ash to Affricate 5

Second year

In the second year students will choose between British and American Literature. The choice the student makes for the first semester does not influence the choice for the second semester.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Linguistics 1: The Phonetics of English 5
Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5
Literature 3B: Eigtheenth-Century British Literature 5
Language Acquisition 3: Public Speaking in Theory and Practice 5

Second semester

Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
Language Acquisition 4: Speaking of Words 5
Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5

Third year

In het derde studiejaar is er ruimte van 30 EC om een keuzevakpakket of minor te volgen. Let op: de minoren worden alleen overdag aangeboden, op maandag, woensdagmiddag en/of vrijdag.

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

Philology 3: History of the English Language 5

Keuzeruimte van 15.0 ECTS.

Second semester

Linguistics 4: Morphology: Analyzing Words 5

Keuzeruimte van 15.0 ECTS.

Fourth/fifth year

In the fourth/fifth year, the student follows a programme made up from the following courses:

Compulsory:
Language Acquisition 5
Language Acquisition 6
BA thesis English Language and Culture
Core curriculum: Science of Philosophy (taught in Dutch)
Core corriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 2 (taught in Dutch)

Bound electives:
1 Literature course worth 10 ec
2 Linguistics courses worth 5 ec each
2 Philology courses worth 5 ec each

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte cursussen:

Language Acquisition 5: Language Use 5
Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kerncurriculum: Inleiding literatuurwetenschap 2 5
BA Thesis 10

Philology: Kies in totaal 2 van onderstaande cursussen

Philology 6: Early Modern Everyday English 5
Philology 6: Old English Literature and Culture 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 5

Literature: Kies in totaal 1 van onderstaande cursussen

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10

Linguistics: Kies in totaal 2 van onderstaande cursussen

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5
Linguistics 5: Introduction to English Historical Linguistics 5
Linguistics 6: Introduction to English Semantics 5

More info

Bachelor eindtermen
Bindend Studieadvies
Native speaker regeling
Keuzeruimte
Voltijd en Deeltijd
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Diploma’s
Studiebelasting en studiepunten
Administratie van tentamenresultaten
Toegangseisen
Examenregeling
Afstudeerrichtingen
Doorstuderen na de Bachelor: Masterprogramma’s

2013-2014

Bachelor eindtermen

De eindtermen voor het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur zijn:

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes betrekkingen te vervullen waarvoor een bachelor-opleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes mee te dingen naar een plaats in een nationaal of internationaal MA-programma waarvoor een bacheloropleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft een zodanig inzicht in de wetenschapsbeoefening dat deze aan het einde van de studie in staat geacht kan worden tot: a. kritische oordeelsvorming over wetenschappelijke resultaten op het gebied van de anglistiek; b. toepassing van de tijdens de studie verworven wetenschappelijke inzichten.

Bindend Studieadvies

De kern van het studiesysteem wordt gevormd door het studiebegeleidings­­­plan. Dit plan wordt hieronder nader uitgelegd:

I. Mentoraat
Alle eerstejaarsstudenten (uitgezonderd de deeltijdstudenten) krijgen een docentmentor en één à twee studentmentor(en) toegewezen. De docentmentor is een staflid die de student ook als docent heeft voor één van de werkgroepen. De studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten uit het bachelor- of masterprogramma.
De mentorgroep is identiek aan de werkgroep. Er zijn in het eerste semester twee-wekelijkse bijeenkomsten van één uur die zijn opgenomen in het rooster.
Het doel van de mentorbijeenkomsten is studenten de mogelijkheid te bieden op informele wijze vragen te stellen over allerhande zaken die met de studie en het studeren samenhangen. Ook is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de mentor. De studentmentoren kunnen eerstejaars behulpzaam zijn door hun eigen ervaringen te delen. Ook kunnen zij de eerstejaars de weg wijzen in de Universiteit en de stad. Daarnaast is er uiteraard tijd om samen sociale activiteiten te plannen zodat je elkaar ook buiten de opleiding beter leert kennen.
Deeltijdstudenten kunnen voor vragen altijd contact opnemen met de studiecoördinator.

II. Advisering
In de loop van het eerste studiejaar krijgt elke eerstejaarsstudent twee studieadviezen, die worden uitgebracht door de propedeuse examencommissie, te weten:
het eerste studieadvies, eind januari
het definitieve studieadvies, vóór 1 september

B. In het studiejaar 2013-2014 zal worden uitgegaan van de volgende norm:

 • januari-advies: > 25 EC positief; < 45 EC negatief

 • augustus-advies = definitief advies: 60 EC propedeuse behaald; > 45 EC positief, maar propedeuse moet voor 1/9/15 worden behaald; < 45 EC negatief bindend

Voor deeltijdstudenten geldt het volgende:

 • juni-advies (1ste advies) (einde eerste jaar): > 25 EC positief; < 25 ECTS negatief

 • augustus-advies (bindend) (in het tweede jaar): 60 EC propedeuse behaald ; > 45 EC positief maar propedeuse moet voor 1/9/16; < 45 EC negatief bindend.

In het Studentenstatuut en de daarbij behorende bijlagen is nadere informatie te vinden over procedures met betrekking tot:

 • persoonlijke omstandig­heden (zoals ziekte, zwangerschap, en andere zaken die studievertraging veroorzaken)

 • de daarbij behorende procedureafspraak

 • de zogenaamde hardheidsclausule die een examencommissie van toepassing kan ver­klaren

 • de mogelijkheid om tegen het definitieve studieadvies in beroep te gaan

Native speaker regeling

To be considered a native speaker of English, students should (1) have spent most of their formative years (between ages 5 and 15) in an English-speaking country, or (2) have grown up speaking English with at least one English-speaking parent. Applicants for the “native speaker regeling” should speak a widely accepted type of English without any traces of foreign linguistic interference.
Applicants will be judged by an English native speaker member of staff, normally one who speaks, or is acquaintanted with the accent type concerned (RP, Scots, Irish, Canadian, General American, Australian, etc.). The judgement will be based on a brief, informal interview.

Keuzeruimte/minoren

In het tweede studiejaar is 30 EC ingeruimd voor een eigen keuze van de student. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Studenten kiezen uit het aanbod van minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 30 studiepunten. De Universiteit Leiden biedt met ingang van het nieuwe studiejaar 46 minoren aan. Op de minorenwebsite staan de korte beschrijvingen van alle minoren en informatie over toelating en inschrijving.

 • Studenten kiezen uit het aanbod van keuzepakketten. Er is een groot aanbod van zo’n zestig voorgeprogrammeerde keuzepakketten, waarmee je je keuzeruimte kunt vullen. Je kunt deze pakketten gebruiken om je opleiding te verdiepen of juist te verbreden, afhankelijk van je eigen belangstelling.

 • Studenten kunnen kiezen voor een individuele invulling van de keuzeruimte. Kun je onverhoopt tussen de voorgeprogrammeerde keuzepakketten niets van jouw gading vinden? Heb je bijvoorbeeld een specifieke interesse waarin niet voorzien wordt in het aanbod, wil je graag naar het buitenland of een stage lopen? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen voor invulling van je keuzeruimte. Dit biedt ongekende mogelijkheden om je eigen interesses te volgen. Je hebt hiervoor drie opties, die hieronder beschreven worden. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven als je je keuzeruimte individueel wilt invullen. Je kunt daarvoor een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Neem hiervoor tijdig contact op met de studiecoördinator van je hoofdvakopleiding. Als je vakken gaat volgen zonder dat je dit vooraf hebt afgestemd met je opleiding, loop je het risico dat die vakken niet erkend worden als invulling van je keuzeruimte.

Voltijd en Deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. In deze studiegids staat een complete beschrijving van het deeltijdprogramma. U kunt dit vinden in de studiegids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

De omvang bedraagt 10 EC (ca. 7500 tot 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • scriptie wordt uiterlijk 1 juli ingeleverd;

 • het gesprek vindt plaats voor 15 augustus 2013. Dit betekent dat men zich niet opnieuw hoeft in te schrijven (als Bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar en wel in september of oktober.

De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens het 2e semester plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden.
Vóór 1 juli 2013 dient te worden ingeleverd: a. kopie propedeusediploma en b. een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen op het secretariaat of via de website). Daarnaast moet worden ingeleverd een digitaal archiefexemplaar van de scriptie, te mailen naar english@hum.leideniniv.nl .

Voorlichting BA-werkstuk

In november zal er een voorlichting worden georganiseerd over het schrijven van het BA-werkstuk. Het onderwerp kies je in het algemeen zelf. Al naar gelang het onderwerp kies je een begeleider. Je dient een aanvraag in bij de examencommissie. Als de examencommissie akkoord is kun je beginnen met het onderzoek en het schrijven. Het is afhankelijk van je begeleidingsplan hoe het verdere contact met je begeleider zal plaatsvinden. Bij sommige secties binnen de opleiding vindt een deel van de begeleiding plaats via een scriptieseminar.

Diploma’s

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Als aanhangsel van het propedeusediploma wordt een officiële cijferlijst bijgevoegd met informatie over de gevolgde vakken.
Bij het bachelordiploma wordt een diplomasupplement toegevoegd en dit bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, het niveau, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 EC-punten, dus 1 EC-punt staat voor 28 uur.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem USIS. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via de self-service component van USIS hun onderwijsprogramma, tentamenresultaten, rooster, werkgroepindeling, etc. opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via Studielink, of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het International Office telefoon 071-527 8011.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum is te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Examenregeling

Raadpleeg voor de examenregeling bachelorfase
Voor het Examenreglement van de Opleiding Engels kan men terecht op de website

Afstudeerrichtingen

Het bachelorprogramma kent geen afstudeerrichtingen. Vanaf het eerste studiejaar blijven de vier hoofdvakgebieden terugkomen. Wel kan men binnen een hoofdvakgebied een accent aanbrengen, bv. bij Letterkunde een accent op Britse Literatuur of Amerikaanse Literatuur; bij Taalkunde een accent op Syntax of Phonology.

Doorstuderen na de Bachelor

Na het bachelorexamen kunnen studenten ervoor kiezen om dit als een eindstation te zien en een plaats te zoeken op de arbeidsmarkt; ook kan men nog verder studeren in het masterprogramma.
Er is een keuze uit drie mogelijkheden:

 • Eén-jarige Master

 • Twee-jarige Onderzoeksmaster

 • Twee-jarige Educatieve Master

De één-jarige Master wordt vaak de “doorstroommaster” genoemd. Dit is voor de bachelorstudenten Engels de specialisatie English Literature and Culture binnen de brede master Literary Studies, of de specialisatie English Language and Linguistics binnen de brede master Linguistics. Maar ook kunnen studenten kiezen voor een aanverwante masteropleiding zoals Book and Digital Media Studies.
De twee-jarige onderzoeksmaster kent twee mogelijkheden Linguistics en Literature. Dit programma duurt twee jaar en wordt verzorgd door de Graduate Schools.
De twee-jarige educatieve master bestaat uit de één-jarige doorstroommaster en één jaar onderwijsbevoegdheid bij het ICLON.
Voor meer informatie over de diverse Masteropleiding zie www.mastersinleiden.nl.