Prospectus

nl en

Minor

De vakken Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse, Sexology en Cross-cultural Psychology of Health and Illness kunnen pas gevolgd worden na afronding met een voldoende resultaat van de vakken Inleiding in de Psychologie en Stress, Gezondheid en Ziekte.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Psychology 5
Stress, Health and Disease 5
Personality, Clinical and Health Psychology 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Sexology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5

More info

Eindtermen:

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

  1. het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).
  2. het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.
    klinische behandelmethoden en (onderzoek naar) de effectiviteit daarvan.
  3. gezondheidspsychologische manieren om de gezondheid te bevorderen, ziekte te voorkomen (stress, burn-out) en psychische consequenties van somatische ziekte te beïnvloeden.
  4. bio-psycho-sociale perspectieven op de seksuele ontwikkeling, onderzoek op seksuologisch gebied, seksuele disfuncties en therapeutische behandeling daarvan.
  5. vraagstukken op het gebied van cultuur, gezondheid en ziekte, bijvoorbeeld in de omgang tussen professionele hulpverleners en patiëten of cliënten (signalering, diagnostiek, interventie en preventie) tegen de maatschappelijke achtergrond van toenemende culturele diversiteit.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat klinische- en gezondheidspsychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Maximum aantal deelnemers: 25

Gezien het beperkt aantal deelnemers gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 studiepunten (EC) volgen. Indien een student maximaal 15 EC kan vullen, dient de studenten de volgende cursussen te volgen:
Inleiding in de Psychologie
Persoonlijkheids, klinische en gezondheidspsychologie
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse.