Prospectus

nl en

Teaching Dutch

De lerarenopleiding Nederlands is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het MBO en leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid.

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Studenten maken zich de stof vooral eigen door zelfstandig werken, samenwerken en het volgen van werkcolleges. Ze verwerven wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek en leren het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk. De opleiding wordt samen met de scholen waar het ICLON nauw mee samenwerkt vormgegeven. Voor het praktijkdeel van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde baan.

De lerarenopleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. De deeltijdopleiding start alleen in augustus/september (niet in januari/februari).

Voor aanmelding, aanmeldingsdeadlines, toelatingseisen en verdere informatie zie de website van het ICLON.

Master opleiding
Officiële titel masteropleiding: Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen
Afstudeerrichting: Nederlands
Studenten die zich aanmelden voor de master Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen worden toegelaten tot een specifieke afstudeerrichting. Deze masteropleiding met afstudeerrichting Nederlands wordt ook wel de Lerarenopleiding Nederlands genoemd.

Contact
Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071-527 40 15. Zie eventueel ook deze webpagina voor uitgebreide contactgegevens.

Studieadviseur: Toke Egberts
Telefoon: 071 527 30 09
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Curriculum

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste deel Lerarenopleiding (30 EC)

Leren en instructie 3
Vakdidactiek 1 Nederlands 5
Pedagogiek (ICLON) 5
Praktijk 1 17

Tweede deel Lerarenopleiding (30 EC)

Innovaties in Onderwijs 3
Vakdidactiek 2 Nederlands 5
Vakdidactische Verdieping 7
Praktijk 2 15

Meer informatie

Meer informatie voor zittende studenten is te vinden op de studentenwebsite, in de gids Aanvullende informatie op Studiegids en er is een pagina met reglementen van de ICLON Lerarenopleiding. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Gids Aanvullende informatie op Studiegids

Deze gids (zie het kopje bestanden) bevat meer informatie over de opleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijsmomenten

 • Opleidingsvarianten

 • Praktijkdeel van de opleiding

Tevens hebben we de belangrijkste informatie van de Studentenwebsite in deze aanvullende informatie gebundeld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Studiepuntenregistratie

 • Afstuderen en diploma-uitreiking

 • Mediatheek

Studentenwebsite

Op de Studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten inclusief procedure

 • Links naar belangrijke regelementen zoals de Onderwijs en examenregeling (OER)

Reglementen ICLON Lerarenopleiding

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Lerarenopleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren