Prospectus

nl en

Language and Culture Education: English

Officiële titel masteropleiding: Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen

Afstudeerrichting: Engels

Studenten die zich aanmelden voor de master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen worden toegelaten tot een specifieke afstudeerrichting, bijvoorbeeld Engels. Deze masteropleiding met afstudeerrichting Engels wordt ook wel de tweejarige Educatieve master Engels genoemd.

Meer informatie is beschikbaar op de Nederlandstalige pagina.

Jaar 1

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Teaching Practice 1a 7
Learning and Instruction 3
English Word Formation 10
Short Stories In English, 1830-1990 10

SEMESTER 2 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Teaching Practice 1b 10
Teaching Methodology 1 Modern foreign languages 5

Masterlanguage (5 EC)

Vakinhoud Engels (10 EC), keuze uit*:

English Historical Linguistics 10

Letterkunde: uit de MA Literary Studies (English track):

James Joyce’s Ulysses 10
Speculative Fiction: The Weird, the Dark and the Wonderful 10
Literary Adaptation from Shakespeare to Osofisan 10

'* Voor alle keuzes geldt dat zij afhankelijk kunnen zijn van het gevolgde voortraject en vooraf moeten worden overlegd met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent.

New page

Jaar 2 van collegejaar 2021-2022 (voor de studenten die in september 2020 met de master gestart zijn).

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 2021-2022 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen:

Teaching Practice 2a 5
Educational Theory (ICLON) 5
Reflection on the School Subject: Teaching and Learning English Language Arts 5

Masterlanguage (5 EC)

Scriptieseminar Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 0

Masterscriptie deel 1 (10 EC):

Master Scriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 15

SEMESTER 2 2021-2022 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Teaching Practice 2b 12
Innovations in Education 3
Teaching Methodology 2 Modern foreign languages 5
Subject-specific research project 5

Masterscriptie deel 2 (5 EC), voor informatie zie link hierboven

New page

Studenten die de Educatieve minor Engels of een hbo-bachelor Leraar Engels hebt afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (2021-2022)

Verplichte studieonderdelen

Teaching Practice 2a 5
Innovations in Education 3
English Word Formation 10
Short Stories In English, 1830-1990 10

SEMESTER 2 (2021-2022)

Verplichte studieonderdelen

Teaching Practice 2b 12
Teaching Methodology 2 Modern foreign languages 5

Masterlanguage 5 EC (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad Programma)

Scriptieseminar Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 0

Vakinhoud Engels 10 EC, keuze uit (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad programma):

English Historical Linguistics 10
James Joyce’s Ulysses 10
Speculative Fiction: The Weird, the Dark and the Wonderful 10
Literary Adaptation from Shakespeare to Osofisan 10

'* Voor alle keuzes geldt dat zij afhankelijk kunnen zijn van het gevolgde voortraject en vooraf moeten worden overlegd met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent

New page

Jaar 2 collegejaar 2021-2022 (voor de studenten die in september 2020 met het 90 EC-traject gestart zijn).

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Subject-specific research project 5
Reflection on the School Subject: Teaching and Learning English Language Arts 5

Vakinhoud: Masterlanguage* (5 EC)

Master Scriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 15

New page

Programma 120 EC

Een inhoudelijke beschrijving van de studieonderdelen is te vinden onder het tabblad Jaar 1 en Jaar 2.

Praktijkdeel van de master (34 EC)
Het praktijkdeel bestaat uit een schoolstage met het accent op de onderbouw (jaar 1) en een schoolstage met het accent op de bovenbouw (jaar 2) inclusief supervisie en vakdidactische intervisie. Het praktijkdeel vormt de rode draad in het programma; immers in het handelen in de praktijk komen alle onderdelen samen: de vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische kennis worden hier toegepast, en door reflectie op het eigen handelen en het onderzoeksmatig analyseren van de praktijk ontwikkel je je eigen professionele vaardigheden. De stages vinden plaats op twee verschillende scholen, zodat je in diverse praktijken kennis en ervaring op kunt doen. Je wordt tijdens het praktijkdeel begeleid door een supervisor vanuit het ICLON en een begeleider op school. Het praktijkdeel begint met een verplichte digitale introductie cursus, die voor aanvang van de opleiding in eigen tempo doorlopen kan worden, en een (online) startdag.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Praktijk 1a (7 EC)

 • Praktijk 1b (10 EC)

 • Praktijk 2a (5 EC)

 • Praktijk 2b (12 EC)

Vakinhoudelijke vakken (45 EC)
Het vakinhoudelijke deel van de master bestaat uit 45 EC Engels taalkunde, letterkunde en/of cultuurkunde. Bij ieder studieonderdeel denk je ook na over de vertaling naar het onderwijs. Zo kan de vakinhoud Engels meteen binnen één van de vakdidactische cursussen of in het kader van een stage worden gebruikt als basis voor een les of lessenserie.
Bij Reflectie op het schoolvak reflecteer je, vanuit verschillende theoretische invalshoeken, op de vraag hoe het schoolvak gegeven wordt en waarom zo. Binnen de 45 EC vakinhoud geldt een aantal vereisten, daarnaast heb je een deel keuzeruimte.

Vereisten:

 • Verplicht 20 EC vakinhoud Engels: 10 EC Engelse taalkunde I en 10 EC Engelse letterkunde I.

 • Reflectie op het schoolvak (5 EC; Reflection on the School Subject: Teaching and Learning English Language Arts).

 • Minimaal 2 cursussen uit het landelijke, interuniversitaire programma Masterlanguage. Deze cursussen zijn specifiek op het onderwijs zijn gericht. De keuze is afhankelijk van jouw voortraject en in overleg met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent. In jaar 1 kun je bijvoorbeeld kiezen de cursus “Medieval English Literature in the Classroom:”. Deze cursus wordt met name aanbevolen voor studenten die een letterkundig deel in hun vooropleiding missen. In jaar 2 kun je bijvoorbeeld kiezen voor de cursus “Shakespeare for Teachers” (Engelse letterkunde) of "Language Variation and Change" (Engelse taalkunde). Het volledige MasterLanguage programma voor Engels is te vinden op de volgende website: https://masterlanguage.nl/en/courses/english/?fwp_jaar=2021-2022.

 • Keuze: 10 EC vakinhoud Engels. Je kunt kiezen uit de volgende vakken: Engelse taalkunde II (10 EC), Engelse letterkunde II (10 EC) of Tweedetaalverwerving (10 EC). Eventueel, afhankelijk van voortraject, kan een keuze uit het aanbod binnen de MA Literary Studies (English track) of de MA Linguistics (English track Modern Languages) worden gemaakt. Voor alle keuzes geldt dat zij afhankelijk kunnen zijn van het gevolgde voortraject en vooraf moeten worden overlegd met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent.
  NB In 2021-2022 is het nog niet mogelijk om het keuze vak op gebied van Tweedetaalverwerving te kiezen.

NB Afhankelijk van het voortraject dat je gevolgd hebt, kunnen bij de toelating aanvullende eisen gesteld zijn met betrekking tot de invulling van het vakinhoudelijk deel. Neem contact op met de studieadviseur als je hier vragen over hebt.

Pedagogisch- en (vak)didactisch vakken (21 EC)
In dit deel van de master komen algemene onderwijs- en leertheorieën en vak specifieke didactiek aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan pedagogisch handelen in de klas en op school, gesprekstechnieken en onderwijsinnovaties op diverse niveaus.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Pedagogiek (5 EC).

 • Leren & Instructie (3 EC)

 • Innovaties in Onderwijs (3 EC)

 • Vakdidactiek 1 (5 EC)

 • Vakdidactiek 2 (5 EC)

Scriptie Engels (20 EC)
Twee eindproducten worden beoordeeld: een vakinhoudelijke masterscriptie (15 EC) en een verslag van een onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk (Vakdidactische verdieping, 5 EC). Het onderzoek in de onderwijspraktijk wordt uitgevoerd in aansluiting op een thema dat in de masterthese centraal staat.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Masterscriptie (15 EC)

 • Vakdidactische verdieping (5 EC).

Programma 90 EC-traject

Studenten die de Educatieve minor Engels of een hbo-bachelor Leraar Engels hebben afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

New page

Deze master is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW) en het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON).

Start opleiding
De opleiding begint met een digitale startcourse die vanaf vrijdag 22 augustus 2021 beschikbaar is en een digitale startdag op woensdag 25 augustus 2021. Deze bereiden je voor op de start op school die week erna en op de opleiding.

Eindtermen van de opleiding
De Eindtermen van de opleiding zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges aan de faculteit der Geesteswetenschappen geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (ongeacht de reden). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).
Voor onderwijsactiviteiten aan het ICLON geldt dat van de student een actieve deelname aan de bijeenkomsten wordt verwacht, waarbij de student aangeboden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbindt.

Aanmelden/inschrijven studieonderdelen

 • Studenten schrijven zichzelf tijdig in voor alle hoorcolleges, werkgroepen en tentamens van de faculteit der Geesteswetenschappen. Zie het kopje Inschrijven van het betreffende studieonderdeel voor meer informatie.

 • Inschrijven voor studieonderdelen van Masterlanguage gaat via de Masterlanguage website. Klik op het te volgen studieonderdeel (te vinden via Cursusaanbod) en volg de inschrijfinstructies op.

 • De Onderwijsadministratie van het ICLON regelt de inschrijving voor ICLON-studieonderdelen.

Vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Writing Lab voor schrijfhulp
Studenten van de tweejarige Educatieve master kunnen gebruik kunnen maken van Writing Lab. Writing Lab helpt studenten om betere academische schrijvers te worden middels drie verschillende vormen van schrijfhulp. Voor meer informatie zie de website Writing Lab Leiden & Den Haag.

Onderwijsbevoegdheid
De eerstegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij het masterdiploma hoort.

New page

Waar vind je welke informatie?

Naast deze elektronische Studiegids is informatie voor zittende studenten te vinden op Brightspace, de studentenwebsite en er is een pagina met reglementen van de Educatieve master. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de master. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Programmavereisten en keuze mogelijkheden

 • Deadlines (data beoordelingsmomenten en inleverdata producten)

 • Links naar het rooster van de onderwijsactiviteiten

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Daarnaast kun je in de start course (ICLON lerarenopleiding start xx) informatie vinden over onder andere:

 • Algemene informatie zoals bij wie je terecht kunt met vragen (supervisor, onderwijsadministratie, studieadviseur, et cetera) en berichtgeving vanuit ICLON

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Educatieve master) om ook opleiding specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Reglementen Educatieve master

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve master, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, et cetera)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Bereikbaarheid voor vragen

Je supervisor is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de inhoud van de opleiding en als je dreigt studievertraging op te lopen door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Je kunt je supervisor per e-mail bereiken.

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts
Telefoon: 071 527 30 09
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Op Brightspace (zie boven) vind je waar je nog meer terecht kunt met vragen.