Prospectus

nl en

Honours College Medicine

Introductie

Het LUMC biedt studenten Geneeskunde een gevarieerd Honours College-programma aan, waarin verbreding, verdieping en vooral onderzoek meer aandacht krijgen dan binnen de reguliere geneeskundeopleiding. Daarnaast dragen de aangeboden (extra) activiteiten bij aan de verdere ontwikkeling van de individuele kwaliteiten, vaardigheden, het karakter en het zelfvertrouwen van de Honours College-Geneeskundestudent. Het gehele Honours College-traject omvat minimaal 30 EC in de drie jaren van je bachelor Geneeskunde. Indien je in drie jaar de 180 EC van de bachelor behaalt (dus nominaal studeert, met een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een 7.0) én de minimaal 30 EC van het Honours College-traject, ontvang je het Honours Certificaat.

Leerdoelen

Dit programma stimuleert een academische attitude (kritisch denken, vragen stellen, nieuwsgierigheid)

Content van de Honours College track

Oriënterende fase in jaar 1

Alle studenten geneeskunde ontvangen een uitnodiging om in het eerste studiejaar deel te nemen aan een lezingencyclus. Tijdens 8 lezingen van arts-onderzoekers maak je van dichtbij kennis met de werkzaamheden, het onderzoek en carrièremogelijkheden in het LUMC. Hiermee krijgen studenten inzicht in een stukje van de dagelijkse werkelijkheid van het onderzoek in het LUMC. Studenten die verder willen gaan in het Honours College krijgen vervolgopdrachten. Zij maken ook verslagen van de lezingen. Studenten die tenminste 4 verslagen van de 8 lezingen maken, die gemiddeld met een 7 of hoger zijn beoordeeld, worden uitgenodigd om enthousiaste promovendi, post-docs en andere wetenschappelijk medewerkers van het LUMC te interviewen. De behaalde punten in het oriënterende traject kunnen worden meegenomen naar jaar 2 en 3. De lezingen en de interviews zijn niet verplicht voor deelname aan het Honours College, maar worden wel aangeraden.

Trajecten voor Honours College-studenten in jaar 2 en 3

In jaar 2 en 3 van de bachelor kunnen Honours-studenten deelnemen aan diverse vormen van extra onderwijs en onderzoek. Er zijn meerdere manieren om voor het einde van het derde jaar minstens 30 extracurriculaire EC te behalen:

  • Door deelname aan een van de 4 trajecten :
  1. Een MD/PhD-traject, dat je voorbereidt op een academische promotie

  2. Een programma in de biomedische wetenschappen (BW-track)

  3. Een programma in klinisch epidemiol0gisch onderzoek

  4. Onderzoek op eigen initiatief Eigen Honours Classes

  • Onderwijs aan andere Leidse faculteiten of Nederlandse universiteiten

  • Een onderzoeksstage in binnen- of buitenland

  • In bijzondere gevallen kun je ook een aantal EC verwerven voor bestuurs- en commissie- werk, het geven van onderwijs en het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten.

Voor wie

Studenten geneeskunde aan de Universiteit Leiden met een brede belangstelling of die juist op zoek zijn naar verdieping. Interesse in het uitvoeren van onderzoek wordt sterk aangemoedigd. Een cijfergemiddelde rond de 7 aan het einde van jaar 1 is een goede indicatie voor het succesvol kunnen afronden van het honours traject

Toelating

Het honours college geneeskunde kent geen specifieke toelatingseisen. Nominaal studeren en het behaald hebben van de propedeuse is zeer wenselijk in verband met het behalen van 30 ECTS buiten het curriculum om.

Contact coördinator

Mw. dr. Nelleke Gruis

Contact: gruis@lumc.nl of n.a.gruis@lumc.nl

Jaar 1: Oriënterende fase

Toegangseisen

De oriënterende fase van het Honours College Geneeskunde is bedoeld voor studenten geneeskunde die in hun eerste jaar zitten. Verder zijn er geen specifieke toelatingseisen en is het programma geheel vrijblijvend.

Beschrijving

Eerstejaars geneeskundestudenten aan de Universiteit Leiden die in de eerste maanden van hun studie ontdekken dat zij meer aankunnen dan het reguliere bachelorprogramma, krijgen de gelegenheid om extra activiteiten te volgen. In deze oriënterende fase maak je kennis met medisch-wetenschappelijk onderzoek en bereid je je voor op de trajectkeuze in jaar 2. Alle studenten geneeskunde worden uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast kunnen hiermee de eerste studiepunten van het Honours College worden behaald (maximaal 5 ECTS). Hoewel de oriënterende fase niet verplicht is voor deelname aan het Honoursprogramma, wordt het wel aangeraden.

De oriënterende fase van het Honours College Geneeskunde kent de volgende activiteiten:

Activiteit 1: Lezingencyclus (1-4 ECTS) - 3010HC010X - waarde 300
De oriënterende fase in jaar 1 van de bachelor begint met de lezingencyclus. Gedurende acht lezingen van verschillende excellente artsen en onderzoekers leren studenten meer over de werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden in het LUMC van dichtbij. Hiermee krijgen ze inzicht in een stukje van de dagelijkse werkelijkheid van het onderzoek in het LUMC. Ook maken de studenten kennis met de professionele passie van de onderzoekers! In de aansluitende twee weken op een lezing kun je een verslag schrijven voor elk 0,5 ECTS. De gehele lezingencyclus levert dus maximaal 4 ECTS op.

Activiteit 2: Interview (1 ECTS) - 3010HC030X - waarde 300
Studenten die verder willen gaan met de oriënterende fase (en het Honours College) kunnen aan de interviewopdracht deelnemen. Voorwaarde is dat je ten minste vier verslagen van de acht lezingen hebt gemaakt die gemiddeld met een 7 of hoger zijn beoordeeld. Je wordt dan uitgenodigd om enthousiaste promovendi, post-docs en andere wetenschappelijk medewerkers van het LUMC te interviewen. Voorafgaand aan het interview krijg je een goede inhoudelijke voorbereiding. Ook het interview wordt afgesloten met een verslag.

Onderwijsvorm

Er worden verschillende vormen van onderwijs in de oriënterende fase gebruikt zoals colleges, literatuur en interviews.

Toetsing

Elk onderdeel van de oriënterende fase wordt afgesloten met een verslag.

Aanmelding

Aanmelding is niet nodig omdat het programma vrijblijvend is. Alleen de aanmelding voor de interviewronde is niet open voor iedereen (zie hierboven).

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met honourscollegegeneeskunde@gmail.com. Meer informatie over de oriënterende fase kun je ook vinden op de Brightspacepagina van het Honours College Geneeskunde.

Jaar 2 en 3: Honours College-trajecten

Na succesvolle afronding van de oriënterende fase en het behalen van je BA1, bij voorkeur met een cijfergemiddelde van ≥ 7.0, kun je in het tweede jaar verder gaan met een van de vier trajecten van het Honours College die het LUMC aanbiedt voor geneeskundestudenten. In al deze trajecten kun je onderzoek doen en is het mogelijk extra keuzeactiviteiten uit te voeren.

Course EC Semester 1 Semester 2
Journey into Biomedical Sciences (BW-track)
Klinische Epidemiologie
MD/PhD-traject
Onderzoek op eigen initiatief
MOOC Clinical Kidney, Pancreas and Islet Transplantation (LUMC) 3