Studiegids

nl en

Minor

Inschrijving

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2019 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MLCDN (St. act. nr. 1393).

Omschrijving

Recht is van groot belang voor sociaal-economische vooruitgang. Idealiter ordent recht menselijke interactie op een wijze die rechtvaardigheid en rechtszekerheid bevordert en beschermt het zwakkere groepen tegen uitbuiting en willekeur. Het recht biedt de staat een instrument om ontwikkelingsdoelen te bereiken, en tegelijkertijd legt het diezelfde staat beperkingen op in zijn handelen ten aanzien van burgers. In de praktijk van het recht in Azië, Afrika en het Midden-Oosten is dit allemaal echter niet vanzelfsprekend en blijkt het recht de genoemde functies meestal maar in beperkte mate te kunnen vervullen. Deels is dit te verklaren vanuit het feit dat recht niet ontstaat of functioneert binnen een vacuüm, maar in een bepaalde historische, politieke, economische en maatschappelijke context, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Om de met deze context verbonden waarden, normen en betekenisgeving aan te duiden wordt vaak het begrip cultuur gebruikt. Dit begrip is van groot belang om het functioneren van het recht te begrijpen en te verklaren. Recht, cultuur en ontwikkeling zijn op allerlei manieren met elkaar in verbinding. Een goede analyse van die relaties is nodig voor het oplossen van grote nationale en mondiale vraagstukken zoals het opbouwen van een stabiele rechtsstaat en goed bestuur in fragiele staten, het afbakenen van de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, het vinden van een balans tussen economische groei en milieubescherming, tussen individuele rechten en groepsrechten, het beschermen van de positie van de vrouw, en de juridische positie van minderheidsgroepen.

Doel van de minor

Het doel van de minor Law, Culture and Development is studenten kennis bij te brengen van de centrale begrippen in het recht en de verbanden tussen recht, cultuur en ontwikkeling. Studenten moeten deze kennis toe kunnen passen binnen de eigen major studie, zelfstandig informatie over deze materie kunnen ordenen en verschaffen, en in staat zijn deel te nemen aan het openbare debat over onderwerpen die verband houden met recht, cultuur en ontwikkeling.

Eindtermen

Degene die de minor met succes heeft doorlopen

  • heeft kennis van de belangrijkste rechtsbegrippen, de systematiek van het recht en rechtsinterpretatie,

  • heeft kennis van de belangrijkste benaderingen ten aanzien van het concept “cultuur”,

  • heeft kennis van een aantal grote ontwikkelingsproblemen in Azie, Afrika en het Midden-Oosten, en van het ontwikkelingsbeleid en de ‘governance’die nodig zijn om deze aan te pakken,

  • heeft inzicht in hoe recht werkt in verschillende culturele en ontwikkelingscontexten,

  • begrijpt de dynamiek van de relatie tussen recht, cultuur en ontwikkeling, en

  • kan relevante begrippen zelfstandig toepassen bij de juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van hedendaagse mondiale maatschappelijke problemen gerelateerd aan recht, cultuur en ontwikkeling.

Details

Vak EC Semester 1 Semester 2

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

Semester 1

Law and Governance in Developing Countries 5

Studenten dienen in totaal vier gebonden keuzevakken te volgen. Daarbij is niet vereist dat de keuzevakken gelijk verdeeld worden over de semesters.

Gebonden keuzevakken (semester 1):

Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Trade and Finance in the Global Economy 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5
Law and Society in Japan 5
Rechtssociologie 5

Semester 2

Law and Culture 5

Gebonden keuzevakken (semester 2):

Law and Governance in Asia 5
Law and Governance in Africa 5
Law, Sharia and Governance in North Africa and the Middle East 5
Recht in de multiculturele samenleving 5