Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Educatieve Master Duits (120EC)

Bijzonder masterprogramma ‘Toch leraar Duits’ richt zich op studenten met een ander bachelordiploma dan Duitse taal en cultuur en leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid.

Aan de universiteit volg je taalvaardigheidscursussen, pedagogische en didactische vakken, en schrijf je ook je scriptie. Je doet veel praktijkervaring op tijdens stages op school in de onder- en in de bovenbouw. Het curriculum richt zich naast taal- en literatuurwetenschap op de politieke, maatschappelijke, culturele en historische aspecten van het hedendaagse Duitsland en leiden je op tot een echte Duitslandexpert. In alle vakken wordt de brug geslagen naar vakdidactiek zodat je de vakinhoud weet te vertalen naar het niveau van scholieren.

Bijzonder masterprogramma ‘Toch leraar Duits’ is een samenwerking tussen het ICLON en de faculteit Geesteswetenschappen.

Voor vragen over de Tweejarige Educative master Duits kun je terecht bij dr. J.A. Weststrate, coördinator pilot ‘Toch leraar Duits’. Voor praktische vragen over bijvoorbeeld je aanmelding of cijfers in uSis kun je je wenden tot het secretariaat van het ICLON (e-mail: iclonlo@iclon.leidenuniv.nl; telefoon: 071 527 40 15).

Curriculum jaar 2

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Deutschland nach der Einheit (1990): Wende- und Krisenzeiten 5
Maatwerkblok Pedagogiek 5
Pedagogisch Didactisch Handelen II 5
Praktijk 1 – Onderbouw 10

Semester 2

Praktijk 2 – Bovenbouw 10
Scriptie (Deutsch) 20

Meer informatie

Inschrijven vakken Universiteit Leiden

Inschrijven gaat, voor de studenten ingeschreven in Groningen, Utrecht en Amsterdam, als ‘gaststudent’. Gebruik het formulier op deze website en stuur het op naar Plexus. Het adres van Plexus staat op het formulier zelf. Waarschijnlijk is dit alleen mogelijk per post, gezien de handtekening die nodig is van zowel je eigen studieadviseur (Barbara Mariacher, Anna Seidl of Marjon Tammenga) als van de studieadviseur in Leiden, in dit geval Laura Fahnenbruck). Je krijgt dan een studentnummer en dan kun je je via uSis inschrijven voor de cursus.
N.B. De Leidse studenten geven zich via uSis op voor het vak.

Studiepuntenregistratie

Studiepunten worden verwerkt in het universitaire studenteninformatiesysteem (uSis). Met je ULCN-account kun je inloggen in uSis voor een overzicht van je studiepunten. Op de universitaire website kun je zo nodig meer informatie vinden over ULCN en uSis.

Afstuderen

Als je alle onderdelen van je opleidingsprogramma hebt afgerond en het laatste studieresultaat is in uSis verwerkt, wordt de afstudeerprocedure in gang gezet. Je ontvangt hierover vervolgens een mail van het secretariaat.
Let op het volgende:

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitschrijven bij de universiteit (Administratie > Uitschrijven bij de universiteit). Dat doe je via Studielink.

 • Ten behoeve van de visitatie is het verplicht al het beoordeelde materiaal inclusief beoordeling en de onderbouwing daarvan (per onderdeel) bij het ICLON Secretariaat in te leveren. Je ontvangt hiervoor instructies.

Reglementen Educatieve Master Duits

Rechts op deze pagina onder het kopje ‘Bestanden’ vind je de volgende documenten:

 • de Onderwijs- en Examenregeling (OER);

 • de Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R);

 • de lijst van examinatoren.
  In de OER en de R&R (geldig voor een collegejaar) zijn onder andere de regels omtrent toelating tot de opleiding, tentamenprocedures, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd.

Examencommissie en examinatoren

De Examencommissie voor de Educatieve master Duits is als volgt samengesteld:

 • Dr. Maarten van de Ven (voorzitter)

 • Drs. M.D. de Ferrante-Molenaar (vice-voorzitter en extern lid)

 • Dr. L. Fahnenbruck (als lid verbonden aan de opleiding )

 • Mr. J.P.M.J. Gijzen (ambtelijk secretaris)
  Het adres van de examencommissie is: Examencie@iclon.leidenuniv.nl
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het collegejaar 2018-2019 vind je in de lijst van examinatoren.

Opleidingscommissie

De educatieve master Duits valt onder de opleidingscommissie van het ICLON en onder de opleidingscommissie bachelor Duitse taal en cultuur. Laatstgenoemde opleidingscommissie bespreekt de cursusevaluaties van het vakinhoudelijke deel van de opleiding, waarna deze doorgestuurd worden naar het opleidingsbestuur van de MA-lerarenopleiding van het ICLON, die ze ter beschikking stelt van de opleidingscommissie van het ICLON. De opleidingscommissie (OC) heeft een adviserende taak en richt zich op het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Bij bepaalde onderdelen van de OER heeft de Opleidingscommissie instemmingsrecht. Bij de start van elk nieuw cohort worden studenten uitgenodigd zitting te nemen in de OC. Op de volgende website vind je een actueel overzicht van alle OC-leden van de opleidingscommissie van het ICLON.
Voor vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kwaliteit van de opleiding, kun je contact opnemen met de opleidingscommissie via: opleidingscommissie@iclon.leidenuniv.nl.

Klachtencoördinator

De klachtencoördinator voert de Regeling Overige Klachten uit. Dat houdt in dat als een klacht niet onder een van de andere regelingen, zoals de (universitaire) Ombudsfunctionaris, de Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit valt, de klachtencoördinator van het ICLON de klacht zal behandelen. De klachtencoördinator van het ICLON is mw. dr. N. Saab.