Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Lezen en interpreteren van historische literatuur

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De inhoud van de website literatuurgeschiedenis.nl (tot en met de achttiende eeuw) wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met een aantal beproefde en nieuwe benaderingswijzen van historische literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek. Tijdens de colleges lezen, analyseren en interpreteren we teksten uit de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw en de Verlichting, met aandacht voor de historische en culturele context waarin de teksten ontstonden en functioneerden. Alle teksten die we bespreken zijn bewaard gebleven in handschriften en oude drukken, soms in beide, en vertonen vaak sporen van oraliteit. De teksten worden in verband gebracht met relevante secundaire literatuur die je vertrouwd maakt met oude maar nog altijd waardevolle benaderingswijzen, maar ook met de actuele stand van het wetenschappelijke onderzoek. Ook staan we stil bij de vraag hoe de edities (zowel analoge als digitale) die we in dit college gebruiken eigenlijk zijn ingericht: wat hebben ze ons te bieden en wat zijn de beperkingen? Na ‘Literatuur en cultuur van het begin tot 1800’ (1e semester) gaan we in deze cursus nogmaals in op de Nederlandse literatuur van het begin tot 1800, maar nu met bijzondere aandacht voor benaderingswijzen. In het eerste blok (2 uur werkcollege per week) bespreken we benaderingswijzen aan de hand van inhoud en overlevering van de literatuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting, in het tweede blok (2 uur werkcollege per week) gaan we terug in de tijd en doen we hetzelfde als in het eerste blok, maar nu aan de hand van de Middelnederlandse literatuur. Daarnaast leer je op welke wijze(n) je een wetenschappelijk artikel kunt lezen. Tevens oefenen we in het hardop lezen en voordragen van korte teksten en tekstfragmenten.

Leerdoelen

Na afloop van dit college kun je:

  • Historische Nederlandse literatuur lezen, analyseren en interpreteren binnen de historische en culturele context van ontstaan en functioneren.

  • Een aantal beproefde en nieuwe benaderingswijzen van de historische Nederlandse literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek van elkaar onderscheiden en toepassen op primaire teksten op het terrein van de historische Nederlandse literatuur.

  • Benaderingswijzen herkennen in de secundaire literatuur.

  • Deze benaderingswijzen plaatsen binnen de belangrijkste ontwikkelingen binnen de historische Nederlandse letterkunde.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens (beide met een combinatie van essayvragen en korte open vragen) over de collegestof en de gelezen literatuur van het eerste blok (in de breekweek) resp. het tweede blok (aan het eind van het eerste semester).

Weging

Beide deeltentamens bepalen voor 50% het eindcijfer. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Als het eindcijfer na het tweede deeltentamen onvoldoende is, komen beide deelcijfers te vervallen en volgt een herkansing over de gehele collegestof en alle gelezen literatuur. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Inzage en nabespreking

De nagekeken deeltentamens en de herkansing worden op een nader af te spreken tijdstip ter inzage gelegd. Bij eventuele vragen kun je je wenden tot de desbetreffende docent(en).

Literatuurlijst

Aan te schaffen:

  • Ludo Jongen en Norbert Voorwinden (ed.), Vanden levene Ons Heren. Hilversum: Verloren, 2001.

  • A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679). Hilversum: Verloren, 2014.

De overige primaire en secundaire literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Reuvensplaats

Opmerkingen

n.v.t.