Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Latijns-Amerikastudies)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in vier modules van drie bijeenkomsten.

 • Studievaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Mondelinge presentatievaardigheden

 • Schriftelijke presentatievaardigheden

De bijeenkomsten van module Studievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika 1
De bijeenkomsten van module Onderzoeksvaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Latijns-Amerika in Woord en Beeld
De bijeenkomsten van module Mondelinge presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Natievorming in Latijns-Amerika in semester 2.
De bijeenkomsten van module Schriftelijke presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus De stad in Latijns-Amerika in semester 2.

Leerdoelen

Leerdoelen module Studievaardigheden
Studenten:

 • hebben kennis van adequate studiemethoden en leerstrategieën;

 • hebben kennis van vaardigheden op het gebied van time management, studieplanning en -voorbereiding en tentamenstrategieën;

 • hebben kennis van de technieken van skimmen en snellezen;

 • kunnen op efficiënte wijze de belangrijkste elementen, ideeën en gedachten uit vakwetenschappelijke literatuur identificeren;

 • hebben kennis van de basistechnieken voor het onthouden en reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen module Onderzoeksvaardigheden
Studenten:

 • kunnen een argumentatiestructuur in een betoog herkennen en gebruiken;

 • kunnen drogredenen herkennen en uitleggen;

 • zijn in staat vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • kunnen bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools;

 • hebben kennis van het begrip plagiaat en wetenschappelijke integriteit;

 • hebben inzicht in de verschillende vormen van plagiaat, de noodzaak van verwijzen en het voorkomen van onopzettelijk plagiaat;

 • zijn in staat op correcte wijze bronnen te gebruiken (citeren, parafraseren, samenvatten).

Leerdoelen module Schriftelijke presentatievaardigheden
Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl, met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen.

Leerdoelen module Mondelinge presentatievaardigheden
Studenten:

 • hebben technieken verworven voor het houden van een mondelinge presentatie;

 • kunnen een helder en beargumenteerd betoog houden in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken;

 • beschikken over goede spreek- en presentatietechnieken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst.

Literatuurlijst

Inschrijven

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Dr. S.E. Pronk-Tiethoff

Opmerkingen

Niet van toepassing