Studiegids

nl en

Academische vaardigheden voor bestuurskundigen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten essentiële academische vaardigheden aan te leren voor het voeren en beoordelen van bestuurskundig onderzoek. De empirische cyclus, breed beschouwd, vormt hierbij het uitgangspunt. We behandelen de academische vaardigheden die centraal staan in de verschillende fasen van de cyclus, gaande van het opstellen van een onderzoeksvraag, het zoeken van kwalitatief hoogwaardige en relevante academische literatuur, het kennen en begrijpen van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksontwerpen, het conceptualiseren en operationaliseren van variabelen, tot de communicatie van onderzoeksbevindingen. We hebben eveneens aandacht voor onderzoeksethiek en datamanagement, wat onmisbare elementen zijn in de toolbox van huidige bestuurskundigen.

Aan bod komt de vraag hoe we bestaand onderzoek op elk van deze punten kritisch kunnen beoordelen, maar ook hoe we zelf kwalitatief goede academische teksten kunnen schrijven (inclusief accuraat refereren).

Het beheersen van deze vaardigheden is noodzakelijk voor andere vakken in de master Management van de Publieke Sector en de scriptie in het bijzonder. Door de cursus heen staan we tevens stil bij de relevantie van goed onderzoek en het beheersen van academische vaardigheden voor de toegepaste bestuurspraktijk.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • Zelfstandig kwalitatief hoogwaardig academische literatuur te identificeren en te localiseren;

  • Een literatuuroverzicht te produceren en deze kritisch te evalueren;

  • Diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden te onderscheiden en hun toepasbaarheid op specifieke onderzoeksvragen te begrijpen;

  • Zelfstandig het onderzoekdesign van een wetenschappelijke studie te evalueren, waaronder ook ethiek en datamanagement;

  • Bovenstaande evaluaties schriftelijk te rapporteren op basis van de algemene standaarden van het academisch schrijven, geldend voor de bestuurskunde.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Het vak maakt gebruik van een combinatie van online filmpjes/oefeningen voor kennisoverdracht, en interactie in kleinere groepen onder leiding van een van de docenten. Deelname aan deze interactieve groepen is niet verplicht, maar sterk aanbevolen.

Daarnaast doen we een beroep op zelfstudie, waarbij we studenten de gelegenheid geven afhankelijk van hun achtergrondkennis zelf bepaalde academische vaardigheden verder in te oefenen.

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • contacturen: (2 uur p.w. x 7 weken) = 14

  • uren zelfstudie: 126 uur bestuderen van online filmpjes/oefeningen en literatuur, voorbereiden van interactieve werkgroepen, en maken van opdrachten.

Toetsing en weging

Het eindcijfer is gebaseerd op twee geschreven opdrachten (respectievelijk 40% en 60%).

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers. Beide onderdelen moeten tenminste 5,5 zijn. Er is geen onderlinge compensatie mogelijk. Dit betekent dat een opdracht met een onvoldoende cijfer moet worden herkanst. De vorm van de herkansing is gelijk aan de eerste kans.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

De inlevertermijn van papers is terug te vinden Brightspace. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Literatuurlijst

De vakwijzer, uitleg bij opdrachten, en studiemateriaal zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Brightspace bekend worden gepost.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken en werkgroepen in uSis in mogelijk vanaf 16 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. N.A.J. van der Zwan n.a.j.van.der.zwan@fgga.leidenuniv.nl
Dr. B. Fraussen b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl
Dr. A.W. van der Heide mailto:a.w.van.der.heide@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen