Studiegids

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek : theorieën en modellen en Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening wordt als bekend verondersteld.

Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren opdat zij deze kennis kunnen integreren met de aangedragen kennis in dit vak.

Beschrijving

Doel van het vak is het verschaffen van kennis en inzicht in het diagnostische proces, methoden en de middelen. Kennis over de individuele diagnostiek in de klinische praktijk staat in dit vak centraal, waarin aandacht wordt besteed aan het hypothesentoetsend diagnostisch model. Tevens worden diverse onderzoeksinstrumenten besproken die de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals het intellectuele functioneren, de neuropsychologische vaardigheden, het sociaal en emotioneel functioneren en contextueel functioneren in kaart kunnen brengen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit vak:

  • De stappen van de diagnostische cyclus.

  • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten.

  • Toepassing van het hypothesen toetsende model op casuïstiek.

  • Instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen.

  • Domeinen van onderzoek.

Leerdoelen

Studenten voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij hypothesen toetsing een centrale plaats inneemt.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een digitale werkgroep op Brightspace. Deze digitale werkgroep wordt tussen de werkgroepbijeenkomsten door de studenten gemaakt.

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen eneen toetscasus.

Het schriftelijke tentamen bestaat uit gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties. Voor het schriftelijke tentamen moet ten minste een 5,5 worden behaald.

De toetscasus zal worden beoordeeld met een voldoende (V) of onvoldoende (O). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor de toetscasus een voldoende (V) worden behaald.
Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Om het vak te behalen moet u een voldoende (dus: ten minste een 5,5) voor het tentamen hebben, hebben deelgenomen aan de werkgroepbijeenkomsten én een voldoende voor de toetscasus hebben behaald. Indien in één collegejaar niet voor alle de deeltoetsen een voldoende is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor de ontbrekende deelresultaten alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervallen de voldoende deelresultaten en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de Toetscasus.

Literatuur

  • Online reader

  • Collegestof

  • Eventuele verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

De coördinatoren van het vak zijn: Rachel Plak en Anna Meijer