Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Course
2021-2022

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek : theorieën en modellen en Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening wordt als bekend verondersteld.

Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren opdat zij deze kennis kunnen integreren met de aangedragen kennis in dit vak.

Beschrijving

Doel van het vak is het verschaffen van kennis en inzicht in het diagnostische proces, methoden en de middelen. Kennis over de individuele diagnostiek in de klinische praktijk staat in dit vak centraal, waarin aandacht wordt besteed aan het hypothesentoetsend diagnostisch model. Tevens worden diverse onderzoeksinstrumenten besproken die de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals het intellectuele functioneren, de neuropsychologische vaardigheden, het sociaal en emotioneel functioneren en contextueel functioneren in kaart kunnen brengen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit vak:

  • De stappen van de diagnostische cyclus.

  • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten.

  • Toepassing van het hypothesen toetsende model op casuïstiek.

  • Instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen.

  • Domeinen van onderzoek.

Leerdoelen

Studenten voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij hypothesen toetsing een centrale plaats inneemt.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een digitale werkgroep op Brightspace. Deze digitale werkgroep wordt tussen de werkgroepbijeenkomsten door de studenten gemaakt.

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen eneen toetscasus.

Het schriftelijke tentamen bestaat uit gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties. Voor het schriftelijke tentamen moet ten minste een 5,5 worden behaald.

De toetscasus zal worden beoordeeld met een voldoende (V) of onvoldoende (O). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor de toetscasus een voldoende (V) worden behaald.
Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Om het vak te behalen moet u een voldoende (dus: ten minste een 5,5) voor het tentamen hebben, hebben deelgenomen aan de werkgroepbijeenkomsten én een voldoende voor de toetscasus hebben behaald. Indien in één collegejaar niet voor alle de deeltoetsen een voldoende is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor de ontbrekende deelresultaten alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervallen de voldoende deelresultaten en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de Toetscasus.

Literatuur

  • Online reader

  • Collegestof

  • Eventuele verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

De coördinatoren van het vak zijn: Rachel Plak en Anna Meijer