Studiegids

nl en

Autismespectrumstoornissen (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2021-2022

Voertaal in dit vak is Nederlands

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: Theorie in Praktijk.

Beschrijving

Autismespectrumstoornissen (ASS) worden gekenmerkt door problemen op het gebied van sociale communicatie en stereotiepe patronen in gedrag. Hoewel iedereen bekend is met het stereotiepe beeld van ASS, doet dit beeld geen recht aan de werkelijkheid. Gezien de grote diversiteit aan uitingsvormen van ASS en de hoge prevalentie van ASS is het van belang dat orthopedagogen meer specifieke kennis hebben van (vroege) symptomen, theorieën over oorzaken en behandelings-/begeleidingsvormen van ASS. Deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling is gericht op zowel diagnostiek als behandeling van ASS, waarbij uitgegaan wordt van nieuwe inzichten in (neuro)cognitieve kenmerken van ASS, recente ontwikkelingen in de diagnostiek en evidence-based behandelingen. Ook zal aandacht worden besteed aan de etiologie, waaronder klinisch genetische syndromen met een verhoogd risico op ASS.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk, en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling).

Leerdoelen

Aan einde van deze cursus:

  • bezit de student actuele kennis over de etiologie en (begeleidings)behoeften van mensen met ASS;

  • kan de student wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot ASS kritisch beoordelen;

  • kan de student de diagnostisch-onderzoek-procedures voor ASS uitleggen;

  • heeft de student inzicht in basiselementen van behandeling van ASS;

  • heeft de student kennis van evidence-based behandelingen van ASS.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht. Daarnaast wordt individueel een paper geschreven.

Toetsvorm

Schriftelijk openboektentamen en paper.

Voor het schriftelijke openboektentamen bestaande uit open vragen (essayvragen) moet ten minste een 5,5 worden behaald.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende (V) of onvoldoende (O). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor het paper een voldoende worden behaald.

Om het vak te behalen dient u een voldoende (dus: ten minste een 5,5) voor het tentamen én een voldoende (V) voor het paper hebben gehaald. Indien in één collegejaar niet voor beide deeltoetsen een voldoende is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor het ontbrekende deelresultaat alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervalt het voldoende deelresultaat en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald vóór deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • De Bildt, A., Servatius-Oosterling, I., De Jonge, M. (2021). Autisme bij kinderen: Signalering, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  • Artikelen die via Brightspace bekend zullen worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator: dr. R.D. Plak