Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Autismespectrumstoornissen (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2021-2022

Voertaal in dit vak is Nederlands

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: Theorie in Praktijk.

Beschrijving

Autismespectrumstoornissen (ASS) worden gekenmerkt door problemen op het gebied van sociale communicatie en stereotiepe patronen in gedrag. Hoewel iedereen bekend is met het stereotiepe beeld van ASS, doet dit beeld geen recht aan de werkelijkheid. Gezien de grote diversiteit aan uitingsvormen van ASS en de hoge prevalentie van ASS is het van belang dat orthopedagogen meer specifieke kennis hebben van (vroege) symptomen, theorieën over oorzaken en behandelings-/begeleidingsvormen van ASS. Deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling is gericht op zowel diagnostiek als behandeling van ASS, waarbij uitgegaan wordt van nieuwe inzichten in (neuro)cognitieve kenmerken van ASS, recente ontwikkelingen in de diagnostiek en evidence-based behandelingen. Ook zal aandacht worden besteed aan de etiologie, waaronder klinisch genetische syndromen met een verhoogd risico op ASS.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk, en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling).

Leerdoelen

Aan einde van deze cursus:

  • bezit de student actuele kennis over de etiologie en (begeleidings)behoeften van mensen met ASS;

  • kan de student wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot ASS kritisch beoordelen;

  • kan de student de diagnostisch-onderzoek-procedures voor ASS uitleggen;

  • heeft de student inzicht in basiselementen van behandeling van ASS;

  • heeft de student kennis van evidence-based behandelingen van ASS.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht. Daarnaast wordt individueel een paper geschreven.

Toetsvorm

Schriftelijk openboektentamen en paper.

Voor het schriftelijke openboektentamen bestaande uit open vragen (essayvragen) moet ten minste een 5,5 worden behaald.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende (V) of onvoldoende (O). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor het paper een voldoende worden behaald.

Om het vak te behalen dient u een voldoende (dus: ten minste een 5,5) voor het tentamen én een voldoende (V) voor het paper hebben gehaald. Indien in één collegejaar niet voor beide deeltoetsen een voldoende is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor het ontbrekende deelresultaat alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervalt het voldoende deelresultaat en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald vóór deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Een combinatie van artikelen en boeken (worden nader bekend gemaakt).

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator: dr. R.D. Plak