Studiegids

nl en

Juridische en ethische aspecten

Vak
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

(Professionele) opvoeders moeten werken volgens voorgeschreven procedures en in wettelijke kaders, bijvoorbeeld rond een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Opvoeders en pedagogen dienen in dit soort situaties hun handelen niet alleen ethisch maar ook juridisch te kunnen verantwoorden.

In deze module maken we kennis met capita selecta uit het civiele jeugdrecht (o.a. gezag, kinderbescherming, adoptie en pleegzorg, en scheiding) en het jeugdstrafrecht (strafprocesrecht, straffen en maatregelen). We bekijken deze zaken vanuit een pedagogische invalshoek, bijvoorbeeld door stil te staan bij de vertaling van pedagogische begrippen zoals gehechtheid naar de praktijk van jeugdbescherming en rechtspraak. Ook wordt stilgestaan bij juridische aspecten binnen de gedragscode van pedagogen, waaronder kwesties zoals het delen van informatie tussen professionals.

Leerdoelen

Kennis opdoen over:

  • Onderdelen van het rechtssysteem die relevant zijn in het pedagogisch beroepsveld;

  • De juridische positie van ouders en kinderen in verschillende omstandigheden;

  • Rechten en plichten van ouders en andere opvoeders;

  • Juridische maatregelen als er ingegrepen moet worden tijdens de opvoeding van een kind of als een jeugdige een wet overtreedt;

  • handelen in lijn met de gedragscode van pedagogen.

Leren reflecteren op:
Ethisch verantwoord pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zoals je kunt zien in het rooster is er (ongeveer) wekelijks een hoorcollege ingepland voor dit vak. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten bestudeer je de studiestof met behulp van online beschikbare materialen (videoclips en opdrachten).

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal via Brightspace bekend worden gemaakt. Via dit platform wordt per college aangegeven welke hoofdstukken/artikelen besproken worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar van 2022 een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Met inhoudelijke vragen kunnen studenten zich voor, tijdens en na het college wenden tot de betrokken docenten. Voor overige vragen kunnen studenten een e-mail sturen aan de coördinatoren: Dr. Daisy Smeets