Studiegids

nl en

De multireligieuze context van geestelijke verzorging

Vak
2009-2010

Geestelijke verzorging vindt plaats in een multireligieuze en multiculturele context. Iemands opvattingen—bijvoorbeeld over lichaam, ziekte, schuld, verantwoordelijkheid—worden in hoge mate bepaald door iemands levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergrond.

In dit college zullen gastdocenten uit de praktijk van de geestelijke verzorging met verschillende religieuze/levensbeschouwelijke achtergronden (o.a. pastor, pandit, imam, boeddhist, rabbi) over hun werk vertellen. Wat zien zij binnen hun eigen traditie als de achtergronden, uitgangspunten en doelstelling van hun werk? Hoe geven zij daar in de praktijk vorm aan?

Geestelijk verzorgers hebben in hun werk ook te maken met mensen die een andere culturele en religieuze achtergrond hebben dan zijzelf. In Nederland is er bovendien een grote groep mensen die los van tradities een geheel eigen levensbeschouwing construeert. Ook kunnen veranderingen in de maatschappij aanleiding geven om op een andere manier na te denken over zingeving en existentiële vragen. In de colleges zullen geestelijke verzorgers vertellen hoe zij omgaan met de diversiteit aan culturele en religieuze achtergronden waar zij in hun werk mee geconfronteerd worden. Tevens zullen er gastsprekers aan het woord komen die zich op een niet-traditionele manier bezighouden met geestelijke verzorging (o.a. personal coach, omgaan met bijna-dood-ervaringen).

Een geestelijk verzorger werkt niet alleen in een multireligieuze context maar ook in een bepaalde organisatorische context. Dit vraagt om een bepaalde sensitiviteit voor de organisatie waarbinnen men werkt. Bovendien stelt een bepaald type organisatie, bijvoorbeeld de zorg, krijgsmacht of de politie, andere eisen aan de geestelijke verzorger. Om deze reden zullen in het college geestelijk verzorgers uit verschillende organisaties aan het woord komen.

Doelstelling

  • Studenten weten na afloop van de colleges wat het vak geestelijke verzorging inhoudt, en hoe daaraan vorm wordt gegeven vanuit verschillende religieuze tradities (o.a. leren over individuele begeleiding en hulpverlening, rituelen, houden van bezinningsbijeenkomsten, vieringen)

  • Studenten leren over de praktijk van geestelijke verzorging in een context van levens- en wereldbeschouwelijke pluriformiteit (o.a. confrontatie met andersgelovigen, fungeren als intermediair)

  • Studenten nemen kennis van de verschillende eisen die worden gesteld aan de geestelijke verzorger in verschillende type organisaties, en leren over het functioneren in een hierarchisch aangestuurde organisatie (o.a. advisering aan de organisatie, zorgvisie, identiteit van geestelijk verzorger)

Onderwijsvorm

Hoorcollege met gastsprekers.

Toetsing

Actieve deelname tijdens het college en het schrijven van een paper.

Het keuzevak is als volgt opgezet:
De cursus de ‘multireligieuze context van geestelijke verzorging’ kunt u voor 10 ec volgen of minder.

  1. Aanwezigheid en inleiden van discussie (1 ec)
    1. Paper literatuuropdracht: beschrijven van visie op geestelijke verzorging binnen elke levensbeschouwelijke traditie + overeenkomsten en verschillen (ongeveer 10 pagina’s) (4 ec)
    2. Paper eigen probleemstelling uitwerken (ongeveer 15 pagina’s): zelf literatuur zoeken + interviews of enquete afnemen (5 ec)

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Toelating

Graag eerst contact opnemen met dr. E.M. de Boer voor inschrijving voor deze cursus (e.de.boer@religion.leidenuniv.nl).

Opmerkingen

Dit vak is master keuzeonderdeel, maar kan ook als keuzevak binnen de bachelor worden gevolgd (bijvoorbeeld door studenten Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten, Islamitische Theologie, Psychologie, Pedagogiek). Toehoorders zijn welkom. Het is voor toehoorders ook mogelijk om slechts één of enkele colleges te volgen (€15 per college)
Meer informatie: e.de.boer@religion.leidenuniv.nl (Elpine de Boer)