Studiegids

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar van de bacheloropleiding Godgeleerdheid begin je met het leren van Grieks en maak je kennis met de verschillende deelgebieden van de theologie, zoals Literatuur en cultuur van het oude Israël, christendom in de middeleeuwen en reformatie, en Godsdienstwijsbegeerte. Daarnaast maak je ook kennis met een aantal vakken uit de godsdienstwetenschap zoals sociale wetenschappen, inleiding godsdienstwetenschap en filosofie. Verder worden inleidingen aangeboden in andere grote religieuze tradities.

De cursus Grieks voor niet-classici telt in totaal 20 ec (studiepunten), verspreid over twee semesters.
Studenten die eindexamen Grieks hebben gedaan, krijgen vrijstelling nadat zij een kopie van hun diploma met cijferlijst bij de studiecoördinator hebben ingeleverd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Grieks voor niet-classici 20
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleiding islamologie 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5

kiezen uit:

Hindoeïsme – inleiding 5
Jodendom – inleiding 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5

Tweede jaar

In het tweede en derde jaar wordt de stof uit het eerste jaar verder uitgediept en leer je het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament is geschreven. Je gaat je verder verdiepen in de geschiedenis van het christendom. In de colleges exegese ga je zelf aan de slag met het vertalen en interpreteren van het Nieuwe Testament en Oude Testament.

Voorafgaand aan het college Bijbels Hebreeuws is er een verplichte intensieve cursus Hebreeuws, die plaatsvindt van 31 augustus t/m 4 september 2009, dagelijks zowel ‘s ochtends als ‘s middags. Hierbij wordt gewerkt met een syllabus die verkrijgbaar is bij het Studiepunt. Na enkele oefeningen met de belangrijkste grammatica worden op college de eerste teksten gelezen en grammaticaal geanalyseerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bijbels Hebreeuws 1 / Apparaat 10
Bijbels Hebreeuws 2 5
Ethiek (Wijsbegeerte) 5
Exegese Nieuwe Testament 1 5
Exegese Oude Testament 1 (apocriefen) 5
Godsdienstpsychologie 5
Godsdienstsociologie 5
Inleiding tot het Nieuwe Testament 5
Modern christendom I 5
Modern christendom II 5

Kiezen tussen:

Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Inleiding antieke godsdiensten 5

Derde jaar

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie de studiegids van de faculteit der Geesteswetenschappen.
Mocht je specifieke interesse hebben die je niet terugvindt in de keuzepakketten, naar het buitenland willen of stage willen lopen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, email: e.p.den.boer@religion.leidenuniv.nl

Studenten wordt aangeraden al tijdens het eerste semester te beginnen met hun bachelorscriptie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Exegese Nieuwe Testament 2 5
Exegese Nieuwe Testament 3: vroegchristelijke literatuur 5
Exegese Oude Testament 2 5
Exegese Oude Testament 3 5
Bachelorscriptie (instituut Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (instituut Godsdienstwetenschappen) 15

Keuzevakken

De onderstaande keuzevakken worden aangeboden door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Ze zijn geen onderdeel van een van de studieprograma’s (Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Islamitische theologie). De vakken kunnen door iedere student worden gevolgd, al kennen bepaalde vakken toelatingseisen waar de student aan moet voldoen. Inschrijving vindt niet plaats via U-twist, maar door uw gegevens te plaatsen op de intekenlijst die tijdens het eerste college rondgaat.

NB Alle curriculaire vakken die het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanbiedt zijn ook als keuzevak beschikbaar. Ook daar geldt dat bepaalde vakken toelatingseisen hebben.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Christendom in de reformatie 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
De multireligieuze context van geestelijke verzorging 10
Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme: Theologie van de Heidelbergse Catechismus 5
Hedendaags hindoeïsme 5
Hellenistisch jodendom 5
Politieke islam 5
Religie en geweld 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Vroege kerk 5

Meer info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma

2009-2010

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je op een brede en genuanceerde wijze bekend te maken met het christendom. Je onderzoekt de geschiedenis van deze godsdienst vanuit verschillende invalshoeken. Het accent ligt op de analyse van christelijke bronteksten en tradities in hun historische context. Je leert de talen waarin het Oude en Nieuwe Testament zijn geschreven en gaat daarna zelf aan de slag met het interpreteren van deze bronnen. De faculteit neemt een open standpunt in tegenover godsdienst: we vragen ons niet af of een religie ‘waar’ is, maar onderzoeken op welke manier religie en cultuur elkaar beïnvloeden. Veel aandacht wordt in het programma gegeven aan de historisch-kritische bestudering van religieuze teksten en tradities, met als belangrijkste focus die van het christendom.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bachelor Godgeleerdheid geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige master Religious Studies. Studenten kunnen op basis van hun resultaten ook toegang krijgen tot de tweejarige researchmaster Classics and Ancient Near Eastern Civilisations.
Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Religious Studies kunnen studenten instromen in de verkorte tweejarige predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit (PKN). Voor meer informatie zie pthu.nl.
Het Remonstrants Seminarium van de Remonstrantse Broederschap leidt studenten in twee jaar op tot predikant. Deze opleiding werkt nauw samen met de bovengenoemde predikantsopleiding.
Studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs kunnen de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven.
NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
In het eerste jaar van de bacheloropleiding maak je kennis met de verschillende deelgebieden van de theologie, zoals Literatuur en cultuur van het oude Israël, Christendom in de middeleeuwen en reformatie, en Godsdienstwijsbegeerte. Dit eerste jaar geeft je de mogelijkheid te kijken of de studie bij je past en of je het universitaire niveau aankunt.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar wordt de stof uit het eerste jaar verder uitgediept. Je besteedt een groot deel van je tijd aan het leren van het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament is geschreven. Je maakt kennis met het Hellenistisch Grieks, de grondtaal van het Nieuwe Testament en in de colleges exegese ga je zelf aan de slag met het vertalen en interpreteren van de bijbelverhalen.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ECTS te heb¬ben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ECTS (maximaal
10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/studenten_studieinformatie.