Studiegids

nl en

Wereldgodsdiensten

Zie tabblad “Informatie” voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

De studenten bachelor Wereldgodsdiensten moeten aan het einde van het eerste jaar een specialisatie kiezen. In mei 2011 zal er een voorlichtingsbijeenkomst zijn over de verschillende specialisaties en het inrichten van de vrije keuzeruimte. Aanwezigheid bij deze bijeenkomst is verplicht.

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk; deze zijn hieronder genoemd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Geschiedenis van de filosofie 5
Geschiedenis van het christendom 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Hindoeïsme – inleiding 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Inleiding islamologie 5
Jodendom – inleiding 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege VGW Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (20 ec) en methoden en technieken of taalstudie (10 ec).

De volgende specialisaties worden aangeboden:

Vak EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Ethiek (Wijsbegeerte) 5
Godsdienstpsychologie 5
Godsdienstsociologie 5
Kennis & interpretatie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Taalstudie of:

Methoden en technieken 2 - GW 5
Methoden en technieken I: algemene inleiding 5

Derde jaar

Het derde jaar heeft geen verplichte vakken, maar bestaat uit specialisatieruimte (10 ec), methoden en technieken of taalstudie (10 ec), keuzeruimte (30 ec) en een bachelorscriptie (10 ec).

De volgende specialisaties worden aangeboden:

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (instituut Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (instituut Godsdienstwetenschappen) 15

Taalstudie of:

Methoden en Technieken 3 - GW (veldwerk) 5
Methoden en technieken 4 - GW 5

Keuzevakken

De onderstaande keuzevakken worden aangeboden door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Ze zijn geen onderdeel van een van de studieprograma’s (Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Islamitische theologie). De vakken kunnen door iedere student worden gevolgd, al kennen bepaalde vakken toelatingseisen waar de student aan moet voldoen. Inschrijving vindt niet plaats via U-twist, maar door uw gegevens te plaatsen op de intekenlijst die tijdens het eerste college rondgaat.

NB Alle curriculaire vakken die het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanbiedt zijn ook als keuzevak beschikbaar. Ook daar geldt dat bepaalde vakken toelatingseisen hebben.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Christendom in de reformatie 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
De multireligieuze context van geestelijke verzorging 10
Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme: Theologie van de Heidelbergse Catechismus 5
Hedendaags hindoeïsme 5
Hellenistisch jodendom 5
Politieke islam 5
Religie en geweld 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Vroege kerk 5

Meer info

Doel van de opleiding Aansluitende programma’s Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van godsdienst betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over de vijf wereldgodsdiensten en over de antieke godsdiensten van onder andere het oude Rome, Griekenland en Mesopotamië. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de godsdienst en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Wereldgodsdiensten geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Religious Studies. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar van het bachelorprogramma wordt kennis gemaakt met de vijf grote religieuze tradities, christendom, islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme en ook de antieke godsdiensten, de religies van Mesopotamië, Iran en van de Grieks-Romeinse wereld. Veder worden er inleidingen gegeven in diverse vakdisciplines, de godsdienstwetenschap, sociale wetenschappen en godsdienstfilosofie.

Tweede en derde jaar

Vanaf het tweede jaar specialiseer je je in één godsdienst: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, de antieke godsdiensten of nieuwe religieuze bewegingen. Deze religiespecialisatie omvat 30 ects en bestaat onder meer uit colleges op de volgende gebieden:

  • Geschiedenis van de regio;

  • Godsdienstgeschiedenis van de gekozen godsdienst;

  • Rituelen en symbolen van de gekozen godsdienst of

  • Kunst en materiële cultuur van de gekozen godsdienst.

Is de keuze voor de religiespecialisatie eenmaal gemaakt, dan kan nog worden gekozen tussen óf een taalstudie óf bestudering van de methoden en technieken voor het verrichten van sociaalwetenschappelijk onderzoek – beide 20 ECTS.

Het is aan te raden al in je eerste jaar een keuze te maken voor de invulling van je specialisatie. Heb je je besluit eenmaal genomen, neem dan contact op met de docent die als begeleider voor die religie fungeert. Samen met hem of haar wordt dan je specialisatieprogramma samengesteld. Jodendom prof.dr. J. Frishman Christendom prof.dr. H.L. Murre-van den Berg Islam prof.dr.mr. M.S. Berger Hindoeïsme dr. N. Mohkamsing Boeddhisme prof.dr. J. Silk Antieke godsdiensten prof.dr. A.F. de Jong Nieuwe Religieuze dr. W. Hofstee Bewegingen en New Age

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie 2.1.3 voorin deze gids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ECTS te hebben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk. Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven bij hun A-vak. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ECTS(maximaal 10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.