Studiegids

nl en

Christendom in de reformatie

Vak
2009-2010

In dit college wordt aandacht geschonken aan de hoofdlijnen waarlangs protestantisme en katholicisme zich in de 16e eeuw ontwikkelden. Daarbij komen ook vragen aan de orde als: Hoe beinvloedden beide hervormingsbewegingen elkaar? Welke kleur had de spiritualiteit in de verschillende hoofdstromingen van de protestantse reformatie? Waarin bestond de invloed van middeleeuwse en vroeg-christelijke devotie? Welke erfenis lieten de zestiende-eeuwse reformaties in dit opzicht na?

Doelstelling

Doelstelling is het opbouwen van kennis van en inzicht in de kerk- en theologiegeschiedenis van het katholieke en protestantse Europa tussen 1500 en 1600, middels bespreking (desgewenst) en tentaminering van de literatuur; het opbouwen van kennis van en inzicht in de geschiedenis van de religiositeit tussen 1500 en 1600 en het zelfstandig reflecteren over een probleemstelling uit de vroeg-moderne kerk- en theologiegeschiedenis met blijk van feitenkennis en inzicht in ontwikkelingen en samenhangen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege. Bij het college wordt steeds een eigen inbreng van de studenten verwacht in de vorm van een voordracht van tien minuten over een deel van de tentamenliteratuur. Tijdens elk college is er gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. discussie over de tentamenliteratuur.

Studie­belas­ting (112 sbu):

  • college (9×2 uur=18 sbu)

  • voorbereiding (18 sbu)

  • literatuur (76 sbu)

Toetsing

Het schriftelijk tentamen betreft de boekenstof en de in de cursus gegeven collegestof.

Literatuur

  • Carter Lindberg, The European Reformations, Cambridge, MA/Oxford: Blackwell, 1996, 444 pp., ISBN 1-55786-575-2 (paperback)

  • Margaret R. Miles, The Word Made Flesh: A History of Christian Thought, Malden, MA/Oxford: Blackwell, 2005, incl. CD-Rom, ISBN 1-4051-0846-0 (paperback), Chapters 7-8 = pp. 247-324.
    Deze boeken moeten ruim vóór de aanvang van de colleges aangeschaft worden met het oog op een tijdige voorbereiding van het tentamen.

Toelating

Het college christendom in de middeleeuwen moet zijn afgerond.

Opmerkingen

Dit college is ook toegankelijk voor studenten van diverse studierichtingen binnen de Universiteit Leiden met belangstelling voor godsdienst, in het bijzonder het christendom, religieuze mentaliteiten en gebruiken, geschiedenis van christelijke leerstellingen, de verhouding geloof-wetenschap, modernisering en secularisatie.

Het vak vormt onderdeel van de BA-keuzevakkenpakket Christendom in context.