Studiegids

nl en

Grammatica Arabisch 3

Vak
2010-2011

Toegangseis

Grammatica Arabisch 1 & 2.

Beschrijving

De systematische behandeling van het modern Standaardarabisch vindt plaats gedurende het eerste en tweede semester van het eerste studiejaar. In het eerste semester wordt in Blok 1 het vak Grammatica Arabisch 1 gegeven, in Blok 2 volgt Grammatica Arabisch 2, en dit traject wordt in het tweede semester afgesloten met Grammatica Arabisch 3.
Doel van dit traject is het verwerven van een grondige kennis van en vooral een diepgaand inzicht in de werking van de Arabische grammatica. Uitgaande van de structuur van het Arabisch wordt nagegaan hoe grammaticale eenheden worden gevormd waaruit enkelvoudige en samengestelde zinnen zijn opgebouwd. Daarbij is de aandacht vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een complete en correcte analyse van het geschreven en het gesproken Arabisch. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: klankleer, schriftleer, woordvorming, de structuur van naamwoordgroepen en bepalingen, werkwoordsvormen en elementaire zinsbouw, verschillende vormen van bijzinnen.
Het college Grammatica Arabisch 3 vormt het eindpunt van het traject grammatica van het 1e jaar.

In dit college worden grammaticale aspecten die in het eerste semester niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen, behandeld (vierradicalige werkwoorden, uitgebreidere syntaxis als ḥāl-zin, de asyndetische en de verkorte relatieve zin, de oneigenlijke genitiefverbinding, negaties e.d.). Aan de hand van teksten, bijvoorbeeld uit de media, wordt er dieper ingegaan op bepaalde grammaticale aspecten, die in grammatica Arabisch 1 & 2 aan de orde zijn gekomen.
In opdrachten beginnen studenten zelfstandig zinnen te formuleren en maken ze een begin met het vertalen van eenvoudige zinnen van het Nederlands naar het Arabisch.

Leerdoelen

Na een succesvolle afsluiting van deze cursus beschikt de student over voldoende kennis van de voornaamste morfologische verschijnselen van het Arabisch alsmede over een toereikende woordenschat om eenvoudige Arabische teksten binnen redelijke tijd zelfstandig te kunnen lezen en begrijpen. De student kan zeer eenvoudige zinnen schriftelijk produceren en schrijven in het Arabische schrift. Tenslotte is de student in staat zelfstandig informatie te vinden in een Arabisch woordenboek en in verschillende naslagwerken over de grammatica.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van opdrachten verplicht zijn.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

De toetsing bestaat uit beoordeling van het huiswerk (10%), deeltentamen (30%, na blok 3) en tentamen (60%, na blok 4).
Deelname aan het (deel)tentamen is alleen mogelijk als alle schriftelijke opdrachten voorafgaand aan het (deel)tentamen zijn ingeleverd.
Het deeltentamen kan niet worden herkanst.
Deelname aan de herkansing is uitsluitend toegankelijk voor studenten van wie het gemiddelde van huiswerk + deeltentamen + tentamen onvoldoende is.
Het eindcijfer na de herkansing wordt als volgt bepaald: huiswerk (10%) + herkansing (90%).

Het afsluitende schriftelijke tentamen is geheel gebaseerd op de bestudeerde stof en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • In het Nederlands te beantwoorden inhoudelijke vragen over de geoefende stof.

  • Beantwoorden van grammaticale vragen over de stof.

  • Vocaliseren van een schriftelijk voorgelegd ongevocaliseerd Arabisch tekstfragment.

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt beperkt gebruik gemaakt van BlackBoard, en wel voornamelijk voor het verstrekken van materiaal en informatie aan de deelnemers.

Literatuur

Naast de literatuur van Grammatica Arabisch 1 & 2.
Jan Hoogland, Kees Versteegh, Manfred Woidich (red.), Woordenboek Arabisch-Nederlands / Nederlands-Arabisch, Amsterdam: Bulaaq, 2003.

Contact

Informatie bij de betreffende docenten: Drs.R.E. Kon

Opmerkingen

Aanmelden via uSIS.