Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2011-2012

Beleid II

Tijdens het vak Beleid 1 hebben we gekeken hoe beleid op de agenda wordt geplaatst en hoe beleid wordt gevormd. Beleid 2 gaat over de uitvoering – oftewel implementatie – van beleid.

De colleges bestaan uit twee delen. In het eerste deel van de colleges (colleges 1-5) wordt het gat tussen ‘beleid-op-papier’ en ‘beleid-in-de-praktijk’ zichtbaar gemaakt. We gaan na welke factoren bepalen of, in welke mate, en op welke wijze eenmaal vastgesteld beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daartoe behandelen enkele centrale onderwerpen uit de theorie over beleidsuitvoering, waaronder: top-down versus bottom-up benaderingen, de keuze van beleidsinstrumenten, de rol van grote uitvoeringsorganisaties, en het leerstuk van de ambtelijke beleidsvrijheid. In dit eerste deel zal je duidelijk worden dat er tussen beleidsbesluit en beleidsuitkomst een groot gat gaapt (de zogenaamde “wet van de onbedoelde gevolgen”), waarin falen, bewuste manipulatie, en onvoorziene gebeurtenissen een rol spelen. We besteden uitgebreid aandacht aan de politieke, ambtelijke, en maatschappelijke mechanismen die tot onbedoelde gevolgen van beleid kunnen leiden.

We eindigen echter niet op deze pessimistische noot. In het tweede deel van de colleges (colleges 6 en 7) behandelen we verschillende moderne benaderingen van beleidsuitvoering. Er is veel in beweging in de wereld van het beleid, een reeks van ontwikkelingen die wel wordt samengevat met de slogan: “from government to governance”. Beleid wordt niet langer ‘top-down’ uitgevoerd door hiërarchisch georganiseerde overheden (government), maar is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen en strategieën van een groot aantal beleidsactoren – politici, burgers, ambtenaren, belangenorganisaties, de media, enzovoort – in beleidsnetwerken (governance). Deze ontwikkeling gaat gepaard met veranderende relaties tussen staat en internationale gemeenschap, staat en maatschappelijk middenveld, en staat en burger. Centraal in dit tweede deel van de colleges staan de implicaties die de verplaatsing van beleid naar beleidsnetwerken heeft voor de inrichting van het openbaar bestuur, en de rol van ambtenaren, maatschappelijke organisaties, en burgers in het beleidsproces. Verschillende opvattingen over openbaar bestuur – de klassieke Weberiaanse bureaucratie, New Public Management, en Public Value Management – worden hierbij met elkaar vergeleken.

Hoorcollegedocent
J. Schalk

Coördinator
M. Reijnders

Werkgroepdocenten
D. Weggemans
W. Broekema
B. van Horck

Onderwijsvormen:
Zeven hoorcolleges
Drie verplichte werkcollege bijeenkomsten

Literatuur
-Maynard-Moody, S., Musheno, S. (2003) Cops, Teachers, Counselors. Stories from the Front Lines of Public Service, University of Michigan Press;
-Howlett, M., Ramesh, M., Perl, A. (2009) Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems, Oxford: Oxford University Press;

  • Reader Beleid 2 (te verkrijgen bij de Servicedesk FSW)

  • Diverse (electronische) artikelen (beschikbaar via Blackboard)

Toetsing:
Tentamen en werkgroepopdrachten.

Minoren/keuzevakstudenten:
Voor minoren/keuzevakstudenten geldt dat zij geen werkgroepen volgen.

Rooster:
Hoorcollege
Donderdag 3/11-15/12 van 13-15 uur in SA-41

Werkcolleges
Net als bij het vak Beleid I zullen er in totaal drie werkgroepbijeenkomsten zijn, te weten:

wgr 1 (Daan Weggemans) vrijdag 18/11 van 8-11 uur in 6C-03, 2/12 van 9-12 in 5B-02 en 16/12 van 9-12 in 6C-03
wgr 2 (Wout Broekema) vrijdag 18/11 van 8-11 uur in 1A-33, 2/12 van 9-12 in 0A-33 en 16/12 van 9-12 in 1A-33
wgr 3 (Wout Broekema) vrijdag 18/11, 2/12 en 16/12 van 12-15 uur in 5B-02, muv 18/11 in 5A-37
wgr 4 (Daan Weggemans) vrijdag 18/11, 2/12 en 16/12 van 12-15 uur: 18/11 in 1A-09, 2/12 in 5A-29, 16/12 in 5A-37
wgr 5 (Bart van Horck) vrijdag 18/11, 2/12 en 16/12 van 12-15 uur in 5B04

_Tentamen_Donderdag 22/12 van 9-12 uur in USC

Herkansing
Donderdag 19/1/12 van 9-12 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster. De laatste wijziging dateert van 19/10/2011