Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1B

Vak
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In IPO 1B wordt een actueel overzicht geboden van de resultaten van theoretisch, cultuurvergelijkend en empirisch pedagogisch onderzoek in diverse werkvelden. Het betreft onder meer studies op het gebied van de algemene pedagogiek, de gezinspedagogiek, en de onderwijspedagogiek. Vanuit een empirisch perspectief zal onder andere ingegaan worden op de invloed van erfelijkheid op de ontwikkeling van kinderen en de betekenis hiervan voor de rol van ouders en andere opvoeders, op kinderopvang en de opvoeding in kibboetsen in Israël.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie bieden op het beroepsveld en op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Een eerste proeve leveren van schriftelijk rapporteren over een pedagogische vraagstelling met een actuele en een historische dimensie.
Eindtermen: 1.1, 1.3 t/m 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 t/m 2.11, 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Rooster Leiden
Rooster Den Haag

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, verdiepingscolleges en verplichte werkgroepen met tussentijdse opdrachten. In het bijzonder zal tijdens de werkgroepen aandacht worden besteed aan schrijfvaardigheid.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen en meerkeuze-vragen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Ackermann, Margriet e.a. (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs (N.B.: dit boek wordt ook gebruikt binnen het tutoraat; aangezien er bij dit boek een specifieke code voor het computerprogramma hoort kan men niet gebruik maken van een tweedehandsboek)

  • IJzendoorn, M.H. van, & Frankrijker, H. de (red.) (2005; tweede, herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de tweede, herziene druk uit 2005 wordt gebruikt!

  • IJzendoorn, M.H. van (2008). Opvoeding over de grens: Gehechtheid, trauma en veerkracht. Amsterdam: Boom.

  • Nader op te geven literatuur en/of recente internationale artikelen (via Blackboard).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Drs. L. van Rosmalen (coördinator).
Drs. van Rosmalen is via e-mail te bereiken.