Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Deze opleiding duurt drie jaar en na afloop beschikken afgestudeerden over de onder Eindtermen opgesomde kennis, vaardigheden en houding. Bij de afzonderlijke beschrijvingen van de vakken wordt telkens vermeld welke eindtermen in een vak aan de orde zijn.

Eindtermen

Afgestudeerden van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebben er blijk van gegeven dat zij zich, binnen de daarvoor gestelde tijdslimieten en door middel van de voorgeschreven toetsvormen, de volgende kennis, vaardigheden en houding eigen hebben gemaakt.

Bachelors hebben basale kennis van:
1.1 toonaangevende pedagogische theorieën en andere theorieën die relevant zijn voor pedagogisch handelen in verschillende contexten;
1.2 modellen van diagnostiek, assessment en behandeling;
1.3 hoofdkenmerken van het pedagogische beroepsveld en het beleid van en voor dat beroepsveld;
1.4 belangrijke methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases in wetenschappelijk onderzoek;
1.5 de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogiek als wetenschap.

Voorts beschikt de bachelor over vaardigheden in het:
2.1 verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien hiervan, vaststellen van de relevantie en het samenvatten van de kern;
2.2 op schrift stellen van een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde beschrijving en analyse van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken;
2.3 zowel schriftelijk als mondeling analyseren en beïnvloeden van problematische opvoedings- en/of onderwijssituaties binnen gezin, school, samenleving en hulpverleningsinstellingen;
2.4 lezen en begrijpen van Engelstalige wetenschappelijke literatuur;
2.5 zelfstandig en in groepsverband ontwerpen en uitvoeren van eenvoudige onderzoeksdesigns;
2.6 kritisch analyseren en beoordelen van een onderzoekverslag;
2.7 schriftelijk en mondeling correct wetenschappelijk rapporteren, zowel voor een publiek met een wetenschappelijke achtergrond als voor een niet-wetenschappelijk publiek;
2.8 op schrift formuleren van een consistente visie of betoog, met gebruikmaking van passend afgewogen wetenschappelijke argumenten;
2.9 op een adequate en professionele manier communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, over zaken die het vakgebied betreffen;
2.10 ontvangen en verwerken van feedback op zelf geleverde prestaties;
2.11 samenwerken met anderen; het leiding kunnen geven aan een team en het enthousiasmeren van de leden daarvan.

De bachelor heeft zich tevens een wetenschappelijke houding eigen gemaakt, blijkend onder meer uit:
3.1 een nieuwsgierige, op leren en kennisverwerving gerichte alsmede kritisch onderzoekende opstelling;
3.2 het vermogen en de motivatie wetenschappelijke kennis en inzichten toe te passen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken;
3.3 het vermogen en de motivatie om met een grote mate van zelfstandigheid nieuwe kennis en inzichten te (blijven) verwerven;
3.4 kritisch reflecteren op de reikwijdte van het (ethisch verantwoord) wetenschappelijk handelen, zowel van zichzelf als dat van anderen.

De eindtermen zijn onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2011-2012 van kracht zijn vastgelegd.

Structuur

De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 ects) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De propedeuse (het eerste jaar), af te ronden met het propedeutisch examen (60 ects)

 • De basisbachelor (het tweede jaar en één vak in het derde jaar), die voor alle studenten hetzelfde is (55 ects)

 • De specialisatie (blok 4 van het tweede jaar en blok 3 & 4 van het derde jaar) (25 ects). U hebt keuze uit vier specialisaties:
  Gezinspedagogiek
  Orthopedagogiek
  Leerproblemen
  Onderwijsstudies

 • De keuzeruimte (20 ects)

 • Het bachelorproject (20 ects)

Rooster

Het rooster van de volledige Bacheloropleiding staat op onze website.

ICT-gebruik binnen het onderwijs

Alles wat je wilt weten over ICT-gebruik binnen het onderwijs (Blackboard, uSis, ULCN, Bibliotheek etc) kun je vinden in het Digitale Introductiecollege ICT

Meer informatie en nieuws

Raadpleeg voor meer informatie over het onderwijs in de Bacheloropleiding èn voor het laatste nieuws regelmatig de website van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.