Studiegids

nl en

Onderzoeksvragen Vroegmoderne tijd

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Om aan het tweedejaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen, Inleiding Nederlandse letterkunde Middeleeuwen of Inleiding Nederlandse letterkunde Vroegmoderne Tijd, met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

In de vroegmoderne tijd is het de burgerij die in de Republiek de dienst uitmaakt; voor de cultuur is de adel minder bepalend dan de kooplieden en ondernemers. Toch zien we in de literatuur een grote aandacht voor adellijke thema’s, waarin graven, hertogen en andere adellijke figuren uit de Middeleeuwen een voorname rol spelen. Historische werken, liederen en gedichten, toneelstukken en heldinnenbrieven verbeelden de lotswisselingen en karaktereigenschappen van personages als Jacoba van Beieren, Floris de Vijfde, Graaf Diederik en Gravin Ada. Hoe was het publiek van deze geschiedenis op de hoogte, en waarom was het gefascineerd door deze verhalen? Op welke manier zijn de historische figuren als personages in de teksten verbeeld en met welk retorisch doel?

Leerdoelen

Studenten leren om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur vanaf de Middeleeuwen tot 1800. Ze leren wat wetenschappelijk onderzoek is en hoe ze onderzoeksterreinen kunnen verkennen en afbakenen. Ze leren ook hoe ze aan de hand van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens kunnen verzamelen, hoe ze die ordenen en vervolgens hoe ze een wetenschappelijke argumentatie kunnen opzetten. Ze trainen hun vaardigheden in het schrijven van een goed werkstuk en in het presenteren van hun onderzoek. Bij het schrijven van het werkstuk hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een zelfstandig ingediend onderzoeksvoorstel.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (2 uur per week)

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • Presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

  • Olga van Marion, ‘Omstreden macht. Jacoba van Beieren in de vroegmoderne tijd’ en Lotte Jensen, ‘‘Bemind, geëerbiedigd en bespot’. Waarom Jacoba van Beieren geen nationale heldin kon worden’. In: Rick Honings en Olga van Marion (red.), Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. [Haarlem], 2011, 35-62 en 65-82. [Het boekje is met € 5 studentenkorting te bestellen via de webshop van www.kasteelteylingen.nl]

  • Irene J.F. de Jong, ‘How many children had (Lady) Andromache? Over traditionele personages in de Oudgriekse literatuur’. In: Annemarie van Heerikhuizen, Irene de Jong, Manet van Montfrans (red.), Tweede levens. Over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur. Amsterdam, 2010. [Dit artikel zal op het eerste college worden uitgedeeld.]

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor a la carte

Contact

Olga van Marion, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 202A) – o.van.marion@hum.leidenuniv.nl – 071-5272128

Opmerkingen

Kan gevolgd worden als onderdeel van de minor ME/VMT